Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy: Science and Research methods

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 3AT046

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2008-05-21

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-06-10

Innehåll

Kursen innehåller moment som ska underlätta formulering och uppläggning av en uppsats på avancerad nivå och innefattar vetenskapsteori, litteratursökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik samt genusperspektiv på hälso- och sjukvårdsforskning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • diskutera och värdera betydelsen av olika vetenskapsteoretiska synsätt för arbetsterapeutisk forskning
 • självständigt planera och genomföra riktade litteratursökningar i relevanta databaser
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar med olika forskningsansatser
 • granska och värdera olika vetenskapliga metoder
 • värdera och praktiskt tillämpa grundläggande statistiska metoder
 • visa på ett kritiskt förhållningssätt för att utvärdera arbetsterapeutisk verksamhet
 • självständigt formulera och utveckla en projektidé
 • värdera genusteorier för att förstå betydelsen av kön och genus inom vetenskapen
 • genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • reflektera över sin egen skrivprocess

Behörighetskrav

För tillträde till utbildning krävs kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuella fördjupningsstudier samt seminarier. Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med kursträffar i Umeå. Kursen är delvis nätbaserad. Undervisningen sker på engelska om internationella studenter deltar i kursen.

Examination

Examination sker genom skriftliga redovisningar och tentamen samt obligatoriska seminarier. Som betyg används en tregradig betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanerna för magister- och masterprogrammen i arbetsterapi.
Prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap 10.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 210 s. :
ISBN: 978-91-44-00155-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
Stockholm : Liber : 2008 :
ISBN: 978-91-47-08954-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell, Lubinsky Jay, Domholdt Elizabeth
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Saunders : 2011 : vii, 503 s. :
ISBN: 978-1-4377-0840-0 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 590 s. :
ISBN: 978-91-44-07135-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 :
ISBN: 978-91-44-07048-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.