Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - aktivitet och delaktighet, 22,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy - Activity and Participation

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT056

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2009-01-21

Reviderad av: Programrådet arbetsterapeut-sjukgymnast- idrottsvetenskapliga programmen inriktn idrottsmed coaching, 2012-09-05

Innehåll

I kursen, som består av två delkurser, ingår riktlinjer för hur arbetsterapeuter genom sina insatser, värderingar och sitt förhållningssätt möjliggör aktivitet och delaktighet för personer hindrade att vara delaktiga i för dem meningsfulla sysslor och livsroller. Som genomgående arbetsprocessmodell används Occupational Therapy Intervention Process Model. Vikt läggs vid datainsamlingsmetoder och intervention med tillämpning av principer, metoder och teoretiska referensramar. Exempel på tillämpning i Delkurs 1 är anpassning av boendemiljön för personer med aktivitetshinder, att utifrån möten med funktionshindrade personer föreslå strategier och arbetsterapiinsatser och att dokumentera arbetsterapi i journal. I Delkurs 2 ingår arbetsterapeutiska insatser som syftar till att lotsa personer med psykisk ohälsa till meningsfulla sysslor för att öka delaktighet i samhället på individens villkor.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- tillämpa OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)
- tillämpa och redogöra för utförandeanalyser, uppgiftsanalyser och aktivitetsanalyser
- tillämpa principer för dokumentation av utgångsläge, mål och resultat
- exemplifiera och motivera för gradering av aktivitet, miljö och eget förhållningssätt, applicerat på klientfall
- tillämpa lagar och riktlinjer som styr journaldokumentation
- diskutera perspektiven etik och genus i relationen mellan klient, anhörig och arbetsterapeut
- tillämpa principer och riktlinjer vid bostadsanpassningsärenden
- tillämpa principer för val och anpassning av rullstolar och visa färdighet i rullstolskörning
- beskriva riktlinjer för bedömning och intervention som är rådande vid den verksamhet där fältstudier genomförts
visa förmåga att utreda och dokumentera miljöinriktade åtgärder på individnivå
- omsätta innebörden av principerna: klientcentrerad och aktivitetsfokuserad arbetsterapi, top-down- ansats, meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter, direkt och indirekt arbetsterapi, närmaste utvecklingszon/optimal match
- självständigt redogöra för och konkretisera överväganden vid val av riktlinjer vid arbetsterapeutiska bedömningar och insatser
- motivera val av teoretiska referensramar/teoretisk grund i arbetsterapi
- identifiera sitt behov av kunskap och fortlöpande visa förmåga till kompetensutveckling
- kritiskt granska, välja och tillämpa lämpliga metoder för datainsamling och intervention
- redogöra för de konsekvenser som funktions- aktivitets- och delaktighetsbegränsningar kan ha på en individs möjligheter i livet.
- visa förmåga att söka, kritiskt granska och redogöra för evidens i litteratur som stödjer föreslagna arbetsterapeutiska insatser
- visa färdighet i att aktivt förmedla kunskaper och egna synpunkter vid seminarier, reflektionsforum, diskussioner och praktiska övningar
- visa förmåga att leda workshop och förmedla sitt kunnande om intervention

Behörighetskrav

Univ:Kunskaper som motsvarar samtliga föregående kurser i arbetsterapeututbildningen, dock med förbehåll för omtentamensregler angivna i utbildningsplanen.

Undervisningens upplägg

Kursen är uppdelad i Delkurserna 1 (16.5 hp) och 2 (6 hp). Varje delkurs har en studiehandledning, vilken ger vägledning för de ingående uppgifterna och hur de examineras. Undervisningen i Delkurs 1 bedrivs i form av introducerande föreläsningar inför praktiska och teoretiska studier, enskilt och i mindre grupper, färdighetsträning, seminarium, reflektionsforum och uppgifter i projektform samt en veckas verksamhetsförlagda studier. Under delkursen ger möten med klienter förutsättningar för en del av de ingående uppgifterna. Även i Delkurs 2 varvas introducerande föreläsningar med inläsnings-uppgifter, seminarier och praktisk tillämpning till exempel i form av studerandeledda workshops. Personbeskrivningar i skönlitteratur och film används också som grund för färdighetsträning i arbetsterapiprocessen.

Examination

Bedömningsunderlag för kursen utgörs av seminarier och skriftliga dokument/rapporter samt visad färdighet vid praktiska moment. Delkurs 1 avslutas med en individuellt dokumenterad och muntligt redovisad uppgift och Delkurs 2 examineras med individuella skriftliga uppgifter och studerandeledd workshop i grupp.
Uppgifter bedöms utifrån nivåerna väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att få väl godkänt/ godkänt betyg krävs närvaro vid samtliga seminarier och att samtliga obligatoriska uppgifter uppnår kriterierna för respektive betygsnivå, beskrivna i studiehandledningen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när alla obligatoriska moment är slutförda.
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Prövning huruvida en tidigare utbildning helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

 • Giltig från: 2013 vecka 4

  Äldre och matsituationen : om att äta och dricka på ett säkrare sätt
  Bergerson Gunilla, Larsson Ingrid
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2009 : 31 s. :
  http://www.hi.se/Global/pdf/2009/09304-aldreochmatsituationen.pdf
  ISBN: 978-91-85435-59-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Davies Patricia M.
  Steps to follow : the comprehensive treatment of patients with hemiplegia
  2. completely rev. ed. : Berlin : Springer : 2000 : xxxii, 514 s. :
  ISBN: 3-540-60720-X (kart.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engström Bengt
  Ergonomi. Sittande & rullstolar[Elektronisk resurs]
  Posturalis Books : 2007 :
  http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id=9197237965&id_type=ISBN&lib=Lz Omslag och förlagets beskrivning
  ISBN: 978-91-972379-6-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fisher Anne G.
  Occupational therapy intervention process model : a model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions
  Fort Collins, Colorado : Three Star Press : 2009 : 188 s. + xii s. :
  ISBN: 0-9774301-5-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists : cognition in occupational performance
  Grieve June I., Gnanasekaran Linda
  3. ed. : Oxford : Blackwell : 2008 : x, 235 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007037064-d.html
  ISBN: 978-1-4051-3699-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kielhofner Gary
  A Model of human occupation : theory and application
  4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
  ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  WEIS-S
  Moore-Corner Renee A., Kielhofner Gary, Olsson Linda, Ekbladh Elin, Haglund Lena
  Version 2 : Linköping : 2000 : 34 bl. :
  Obligatorisk

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dialog om arbetsförmåga : (DOA) version 4.0
  Norrby Eva, Linddahl Iréne
  [Ny utg.] : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2010 : 32 s. + :
  ISBN: 91-86210-62-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationell psykiatrisamordning
  Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder. Rapport 2006:5.(www.sou.gov.se/psykiatri)
  2006 :
  Obligatorisk

  WRI-S : översättning och bearbetning av: The worker role interview
  Braveman Brent, Ekbladh Elin, Haglund Lena
  Version 3 : Linköping : Univ., Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2007 : 40 s. :
  Obligatorisk

  Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : möjlighetens metoder för en ny praktik
  Bogarve Camilla, Ershammar David, Rosenberg David
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-7205-787-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bostadsanpassningsbidraget [Elektronisk resurs] : en webbhandbok från Boverket
  Karlskrona : Boverket : [2012]- :
  http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag
  Obligatorisk

  Lindström, M. (2007). Vardagslivets Rehabilitering - Del A: Modellverksamhet för rehabilitering inom socialpsykiatri. Pilotprojekt i svensk kommun med modellverksamhet baserad på OTIPM. Rapport från Umeå universitet, enheten för arbetsterapi. (Kan hämtas som pdf-dokument på Cambro med författarens godkännande). Lindström, M. (2007). Vardagslivets Rehabilitering - Del B: Vy över arbetsterapeutiska insatser i svensk psykiatri. Rapport från Umeå universitet, enheten för arbetsterapi. (Kan hämtas som pdf-dokument på Cambro med författarens godkännande). I kursen ingår, med hänvisning till studiehandledningens litteraturlista, instrument, artiklar, arbetsterapiprogram, skönlitteratur och biografier. Dessutom tillkommer egna val av vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  Äldre och matsituationen : om att äta och dricka på ett säkrare sätt
  Bergerson Gunilla, Larsson Ingrid
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2009 : 31 s. :
  http://www.hi.se/Global/pdf/2009/09304-aldreochmatsituationen.pdf
  ISBN: 978-91-85435-59-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjälpmedel och annat stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar : man kan inte ha kaos både i huvudet och hemma
  Brun Catarina, Grönberg-Eskel Marit, Fritzson Magnus
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2008 : 88 s. :
  ISBN: 978-91-85435-57-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att leva med psykiska funktionshinder : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
  Brunt David, Hansson Lars
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 320 s. :
  ISBN: 91-44-03316-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Davies Patricia M.
  Steps to follow : the comprehensive treatment of patients with hemiplegia
  2. completely rev. ed. : Berlin : Springer : 2000 : xxxii, 514 s. :
  ISBN: 3-540-60720-X (kart.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engström Bengt
  Ergonomi. Sittande & rullstolar[Elektronisk resurs]
  Posturalis Books : 2007 :
  http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id=9197237965&id_type=ISBN&lib=Lz Omslag och förlagets beskrivning
  ISBN: 978-91-972379-6-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fisher Anne G.
  Occupational therapy intervention process model : a model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions
  Fort Collins, Colorado : Three Star Press : 2009 : 188 s. + xii s. :
  ISBN: 0-9774301-5-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists : cognition in occupational performance
  Grieve June I., Gnanasekaran Linda
  3. ed. : Oxford : Blackwell : 2008 : x, 235 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007037064-d.html
  ISBN: 978-1-4051-3699-0 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kielhofner Gary
  A Model of human occupation : theory and application
  4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
  ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  WEIS-S
  Moore-Corner Renee A., Kielhofner Gary, Olsson Linda, Ekbladh Elin, Haglund Lena
  Version 2 : Linköping : 2000 : 34 bl. :
  Obligatorisk

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Användning av vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada : arbetsterapeutisk bedömning och intervention i daglig aktivitet
  Larsson Lund Maria, Lindén Anita
  1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2010 : 16 s. :
  ISBN: 978-91-86633-18-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dialog om arbetsförmåga : (DOA) version 4.0
  Norrby Eva, Linddahl Iréne
  [Ny utg.] : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2010 : 32 s. + :
  ISBN: 91-86210-62-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationell psykiatrisamordning
  Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder. Rapport 2006:5.(www.sou.gov.se/psykiatri)
  2006 :
  Obligatorisk

  WRI-S : översättning och bearbetning av: The worker role interview
  Braveman Brent, Ekbladh Elin, Haglund Lena
  Version 3 : Linköping : Univ., Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2007 : 40 s. :
  Obligatorisk

  Lindström, M. (2007). Vardagslivets Rehabilitering - Del A: Modellverksamhet för rehabilitering inom socialpsykiatri. Pilotprojekt i svensk kommun med modellverksamhet baserad på OTIPM. Rapport från Umeå universitet, enheten för arbetsterapi. (Kan hämtas som pdf-dokument på Cambro med författarens godkännande). Lindström, M. (2007). Vardagslivets Rehabilitering - Del B: Vy över arbetsterapeutiska insatser i svensk psykiatri. Rapport från Umeå universitet, enheten för arbetsterapi. (Kan hämtas som pdf-dokument på Cambro med författarens godkännande). I kursen ingår, med hänvisning till studiehandledningens litteraturlista, instrument, artiklar, arbetsterapiprogram, skönlitteratur och biografier. Dessutom tillkommer egna val av vetenskapliga artiklar.