Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att leda gruppaktivitet inom arbetsterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Managing Groups in Occuaptional Therapy

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3AT065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-och sjukgymnastprogrammen, 2010-02-17

Reviderad av: Programrådet arbetsterapeut-sjukgymnast- idrottsvetenskapliga programmen inriktn idrottsmed coaching, 2011-05-11

Innehåll

Kursen innehåller principer för att planera, tillämpa, dokumentera och utvärdera olika typer av gruppaktiviteter inom arbetsterapi. Kursen fokuserar begrepp som gruppdynamik och grupprocesser och ger en översikt av grupper och gruppaktiviteters terapeutiska värde. Kursen innehåller även en beskrivning av modeller och verktyg för att utveckla och tillämpa sitt ledarskap vid olika former av grupper. Kursen inbegriper även observation, dokumentation och reflektion kring egna upplevelser av att delta i rollspel.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: – självständigt planera och anpassa ett gruppaktivitetstillfälle utifrån deltagarnas behov. – visa på utveckling utifrån erhållen handledning och feedback på sitt ledarskap vad gäller innehåll, utformning, tillämpning och utvärdering av ett gruppaktivitetstillfälle. – självständigt dokumentera, analysera och utvärdera en gruppaktivitet utifrån en teoretisk modell. – planera ett längre gruppaktivitetsprogram för en bestämd grupp deltagare.

Behörighetskrav

Univ: 60 hp arbetsterapi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av den studerandes aktiva kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett pedagogiskt verktyg är rollspel med videoinspelning. Metoden innehåller direkt återspegling från såväl kursledning som samtliga deltagare med fokus på observation och analys av ledarskapet och skeendet i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, handledning samt självständigt arbete. Lärandet baseras på deltagande i verkstäder, reflektion över egna upplevelser, förankring av dessa i arbetsterapeutisk teori och praxis, samt tillämpning genom att själv leda en aktivitetsgrupp. Kursinnehållet ska bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Examination

Examination sker genom en individuellt skriftlig planering som innehåller dokumentation och utvärdering av aktivitetsgrupptillfälle samt utformning av ett längre gruppaktivitetsprogram för en bestämd grupp. Examinationsuppgifterna består av följande moment; En skriftlig plan/utkast på ett första grupptillfälle, att ge återkoppling på en medstuderandes plan, praktiskt pröva sin plan i ett seminarium, dokumentation och utvärdering av planens genomförande samt en skriftlig handlingsplan för ett längre grupprogram. Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs närvaro vid samtliga laborationer (workshops) och seminarier samt att alla moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet. Tillgodoräknande Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Cole Marilyn B.
Group dynamics in occupational therapy : the theoretical basis and practice application of group intervention
3. ed. : Thorofare, NJ : Slack : cop. 2005 : 417 s. :
ISBN: 1-55642-687-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Finlay Linda
Groupwork in occupational therapy
Cheltenham : Stanley Thornes : 1997 : xvi, 232 p :
ISBN: 0-7487-3636-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Finlay Linda
The practice of psychosocial occupational therapy
3. ed. : Cheltenham : Nelson Thornes : 2004 : x, 290 s. :
ISBN: 0-7487-7257-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.