"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Master´s Thesis

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3AT073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-09-29

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2021-11-10

Innehåll

Kursen innehåller planering, genomförande och dokumentation av ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom arbetsterapi. Kursdeltagaren väljer studieområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Presentation och försvar av eget examensarbete samt opposition av annan kursdeltagares examensarbete ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. kritiskt värdera empirisk forskning och teorier såväl i huvudområdet som i relaterade ämnen av relevans för det aktuella syftet
  2. tillämpa metoder för litteratursökning, kritiskt värdera, välja och sammanställa relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
  3. formulera och motivera ett avgränsat syfte för forskningsområdet, av betydelse för ämnet, professionen och samhället
  4. motivera valet av studiedesign utifrån syftet i det egna projektet
  5. bearbeta data i enlighet med vetenskapligt vedertagna metoder
  6. analysera vetenskapligt arbete utifrån forskningsetiska aspekter samt genomföra vetenskapligt arbete utifrån god forskningsetisk sed
  7. beakta genusperspektiv inom det egna forskningsområdet
  8. föra en vetenskaplig diskussion utifrån eget examensarbete (försvar) och vid granskning av kursdeltagares examensarbete (opposition)
  9. skriftligt rapportera ett vetenskapligt arbete med adekvat språkhantering och kommunikativ precision

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 hp var av minst 15 hp vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Vidare krävs Arbetsterapi - vetenskaplig teori och metod 15 hp på avancerad nivå eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, individuella litteraturstudier, eget arbete under handledning och seminarier kring eget och andra kursdeltagares arbeten. Kursen utgår från att studerande, med hög grad av självständighet, tillsammans med handledare utformar en individuell projektplan. Denna diskuteras vid PM-seminarium varefter studerande fortsätter sitt examensarbete under handledning men med hög grad av självständighet.

Studenten har rätt till maximalt 40 handledningstimmar. Handledningstiden disponeras under kursens gång för inbokade träffar inklusive inläsningstid för handledaren. Handledningstid efter ordinarie kurstid, i händelse av att det vetenskapliga arbetet inte är avslutat och godkänt, kan eventuellt ytterligare handledningstid erbjudas i rimlig omfattning och då i mån av tillgängliga resurser.

Examination

Lärandemål 1-9 examineras dels i seminarieform genom att studerande presenterar och försvarar sitt examensarbete samt opponerar med en vetenskaplig diskussion på ett examensarbete av en annan kursdeltagare, dels genom författat pm och examensarbete. Pm:et bedöms med en tvågradig betygsskala. Examensarbetet  bedöms med en tregradig betygsskala: väl godkänd, godkänd eller underkänd och opposition och försvar av examensarbete bedöms med en tvågradig betygsskala. Studenter har rätt till totalt fem examinationstillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student vars resultat på kursens examination inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Uppsatskursen examineras av kursexaminator senast två veckor efter uppsatsseminarium.

Om slutligt prov underkänts ska detta rapporteras in och tid för omprov fastställas inom två veckor. Antal provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen.

I det fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap
För information om kriterier för betygsgraderna hänvisas till kursens studiehandledning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

How to write and publish a scientific paper
Day Robert A., Gastel Barbara
7. ed. : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : c2011 : xxi, 300 s. :
ISBN: 9780313391972 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell E., Lubinsky Jay
Fifth edition : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : ix, 489 s. :
ISBN: 9781455759798
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodlitteratur och övrig litteratur styrs i hög grad av valet av metod och av den studerandes behov för att kunna genomföra projektarbetet.