"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Health, illness and impairment 1

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-03-12

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

I kursen studeras neurologiska, muskuloskeletala och geriatriska sjukdomar och tillstånd, samt symptom vid och prognos för dessa. Vidare omfattar kursen funktionsnedsättningar som kan bli följden av aktuella sjukdomar och tillstånd, samt möjliga konsekvenser av dessa nedsättningar för utförande av aktiviteter och upplevelsen av hälsa. Olika yrkesgruppers insatser inom nämnda områden berörs också. Dessutom belyses åldrandets inverkan på förmågan till aktivitet i vardagen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för symptom och prognos vid neurologiska, muskuloskeletala samt geriatriska sjukdomar och tillstånd.
2. Redogöra för funktionsnedsättningar som följer av neurologiska, muskuloskeletala samt geriatriska sjukdomar och tillstånd.
3. Särskilja olika professioners insatser vid neurologiska, muskuloskeletala och geriatriska sjukdomar och tillstånd.
4. Redogöra för det naturliga åldrandets konsekvenser för fysiska och psykologiska funktioner.
 
Färdigheter och förmåga:
5. Dra slutsatser om neurologiskt, muskuloskeletalt och geriatriskt relaterade funktionsnedsättningars inverkan på aktivitetsutförande

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
6. Värdera aktuella funktionsnedsättningars inverkan på aktivitetsutförande och upplevelsen av hälsa.

Behörighetskrav

Kurser motsvarande programmets första termin, samt kurserna Människans anatomi och fysiologi, 7.5 hp och Arbetsterapi - processmodeller, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, där vissa sker via inspelade föreläsningar. Även undervisning i form av seminarier med case-diskussioner förekommer.
Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Samtliga FSR (1-5) examineras genom individuellt skriftligt prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.