Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 2, 6 hp

Engelskt namn: Health, illness and impairment 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT322

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Med utgångspunkt i ett individ- och samhällsperspektiv studeras förklarings- och behandlingsmodeller för hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning inom områdena psykiatri, neuropsykiatri, och habilitering. Innehållet relateras till människor i alla åldrar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  1. Redogöra för sjukdomar och funktionsnedsättningar inom områdena psykiatri, neuropsykiatri och habilitering, samt inverkan på aktivitetsförmåga och behandling vid dessa tillstånd
  2. Namnge och förklara centrala neuropsykologiska begrepp
  3. Beskriva konsekvenser av kognitiva funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter
  4. Analysera och redogöra för Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom aktuella områden
  5. Reflektera över och beskriva innebörden av psykisk ohälsa i vardagen och diskutera hur aktuella samhällstrender och politiska beslut kan inverka på människors psykiska hälsa

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 och 2 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och självstudier. Även uppgifter i form av case förekommer, samt tillfällen där studenter möts i mindre grupper för reflektion och diskussion utifrån film och litteratur. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

FSR 1-3 examineras genom en individuell skriftlig tentamen
FSR 4 genom en muntlig tentamen i grupp
FSR 5 genom ett individuellt skriftligt reflektionsprotokoll

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Göransson Kerstin
Hur förståelsen av verkligheten utvecklas
Stockholm : Ala : 1982 : 50 s. :
ISBN: 9176700453
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Beställs via sidan: https://www.fub.se/om-fub/stiftelsen-ala/bestallningsmaterial/

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: OBS! Kapitel 17-21.

Kylén Gunnar
Helhetssyn på människan ; Begåvning och begåvningshandikapp
Stockholm : Stiftelsen ALA : 2012 : 79 s. :
ISBN: 9789176700907
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Beställs via sidan: https://www.fub.se/om-fub/stiftelsen-ala/bestallningsmaterial/

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom : stöd för styrning och ledning
[Stockholm] : Socialstyrelsen : april 2021 : 109 sidor :
ISBN: 9789175555638
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-4-7339.pdf

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2018 : 82 sidor :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175554716
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-9-6.pdf

Referenslitteratur

Allgulander Christer
Klinisk psykiatri
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144123707
Se bibliotekskatalogen Album

Sörngård Katarina A.
Autismhandboken : strategier för ökad livskvalitet
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 323 sidor :
ISBN: 9789127819443
Se bibliotekskatalogen Album