Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk biokemi och cellbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Medical Biochemistry and Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2012-01-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BK014

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-12-09

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1.
Kursen behandlar livsprocesserna på molekylär nivå:
 • Allmänna kemiska begrepp: kemisk bindning, koncentration, kemisk jämvikt, osmos.
 • Biokemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper.
 • Strukturer hos proteiner och nukleinsyror.
 • Enzymologi.
 • Lagring samt överföring av genetisk information (det centrala dogmat).
 • Omsättning av viktiga ämnesklasser och dess reglering, inklusive energimetabolism.
 • Cellulära membraner och membrantransport.
 • Cellens organeller.
 • Cellers kommunikation med miljön, såsom deras excitabilitet samt utbyte av ämnen.
 • Celldelning och celldifferentiering.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna redogöra för livsprocesserna på en molekylär nivå
 • förstå basala principer för kemiska föreningars uppbyggnad samt kunna tolka kemisk jämvikt utifrån koncentrationsbegreppet
 • förstå relationen mellan struktur och funktion hos proteiner, enzymer, kolhydrater, lipider, membraner och nukleinsyra
 • kunna beskriva enzymers reaktionsmekanismer
 • känna till begreppet centrala dogmat, samt kunna förklara dess innebörd
 • kunna redogöra för kroppens normala ämnesomsättning och dess reglering
 • redogöra för cellens uppbyggnad och aktiviteter ur ett helhetsperspektiv, inklusive cellens kommunikationsvägar samt celldelning
 • kunna relatera cellers biologiska funktion till störningar av cellulär funktion vid sjukdom samt vid läkemedelsbehandling.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa färdighet och förmåga att integrera kunskaper om cellens olika delar och funktioner för att beskriva cellen som funktionell enhet och bärare av livet
 • visa förmåga att värdera sina kunskaper samt diskutera för ämnet relevanta frågeställningar
 • visa färdighet och förmåga att utföra enklare för ämnet relevanta praktiska laborativa moment samt analys av dess resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerandeaktivt i form av föreläsningar, grupparbete, gruppdiskussioner med problemorienterade case, och redovisningar. Vissa praktiska moment såsom laborationer/demonstrationer ingår också i kursen.
Undervisningen sker på svenska men i vissa kursmoment kan den ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska.

Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken ”obligatoriska moment” i schemat.
Vid frånvaro och underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs

Examination

I kursen examineras de teoretiska kunskaperna med ett skriftligt slutprov, medan obligatoriska moment examineras löpande under kursen.
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd eller Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd eller Godkänd.

Studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.  Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Alberts Bruce
Essential cell biology
4 ed. : New York, NY : Garland Science : 2014. : xxiii, 726, 58, 26, 28 pages :
ISBN: 9780815344544 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Alternativ bok; Essential cell biology; Alberts, Bruce 3. ed. : New York : Garland Science, c2010 - xx, 730 s. ISBN:978-0-8153-4129-1 (hbk.) LIBRIS-ID:11436249

Biochemistry / Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell.
Campbell Mary K., Farrell Shawn O.
8th edition. : 1 volume (various pagings) :
ISBN: 9781285429106
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Alternativ bok; Mary K. Campbell , Shawn O. Farrell Biochemistry; 7th ed. Australia : Brooks/Cole Cengage Learning : 2012. ISBN: 978-0-8400-6858-3 (hbk.)