Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology and Management

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 3BL221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2020-11-18

Innehåll

Modul 1: Under modulen studeras forskningsprocessen med fördjupning i vetenskaplig dokumen¬tation, vilket inkluderar analys, tolkning och presentation av resultat på ett veten¬skapligt sätt. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, sammanfattning och presentation av vetenskapliga publikationer, kritisk granskning, diskussion av mänskliga rättigheter och etiska aspekter inom biomedicinsk forskning och etiska prövningar.

Modul 2: Modulen omfattar sjukvårdens organisation, styrande författningar inom hälso- och sjukvård, arbetsrättslagstiftning, arbetsmiljöfrågor, budget- och ekonomistyrning. I kursen ingår även arbetspsykologi, ledarskapsteori och ledarens ansvar för en verksamhet samt sammanställa och redogöra för genomfört förbättringsarbete och presentera det för verksamheten..

Förväntade studieresultat

Modul 1 Vetenskaplig metodik, 4,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
 • ha kunskap om Helsingforsdeklarationen och etisk prövning inom biomedicinsk forskning.
Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
 • kunna tolka statistik och presentera resultat både muntligen och skriftligen,
 • kunna använda databaser för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar, 
 • kunna sammanfatta och presentera en vetenskaplig studie.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna kritiskt granska ett vetenskapligt arbete, 
 • kunna diskutera etiska aspekter inom biomedicinsk forskning,
 • kunna beakta mänskliga rättigheter vid forskning.
Modul 2 Ledarskap i arbetslivet 3 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
 • kunna redogöra för grundläggande teoretiska kunskaper om arbetspsykologi,
 • känna till grundläggande arbetsrättslagstiftning och förutsättningar för arbetsmiljöarbete,
 • känna till grundläggande ledarskapsteorier och ledarens ansvar för en verksamhet,
 • känna till sjukvårdens organisation, styrande författningar och ekonomistyrning inom hälso- och sjukvård.
Färdighet och förmåga
Den studerande ska 
 • kunna dokumentera och presentera ett förbättringsarbete inom klinisk verksamhet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 142 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationerna av modul 1 och 2 sker med individuella skriftliga hemtentamina (betygsskala: VG/G/U). För godkänd kurs krävs godkända seminarieuppgifter och hemtentamina. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom VG på båda hemtentamina.

Betygskriterier för den skriftliga hemtentamen i modul 1 kräver för godkänt betyget att uppgifterna på G-nivå ska vara godkända, och för betyget väl godkänd krävs godkänt på både G- och VG-uppgifterna. För godkänt och väl godkänt betyg ska lösningen på uppgifterna vara korrekt och innehållet ska vara tydligt och relaterat till uppgiften samt inte innehålla irrelevanta fakta.

Betygskriterier för den skriftliga hemtentamen i modul 2 kräver för godkänt betyg att redovisad lösning i huvudsak ska vara korrekt och relaterad till uppgiften. För betyget väl godkänd ska lösningen på uppgifterna vara korrekt och innehållet ska vara tydligt och väl relaterat till uppgiften samt inte innehålla irrelevanta fakta. Konkreta fakta ska även vara väl integrerade i ett resonemang. 
För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11100-8
Se bibliotekskatalogen Album