"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Scientific Report within Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3BL224

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-10-20

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen omfattar planering, experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning, analys, författande av uppsats, skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk granskning av ett examensarbete. I kursen ingår även sökning och värdering av relevant litteratur.

Förväntade studieresultat

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • självständigt, utifrån anvisningar kunna planera och genomföra laborativa moment/undersökningar 
  • kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar
  • kunna sammanställa och presentera resultat 
  • kunna skriva en sammanfattning av sitt examensarbete
  • kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript
  • kunna diskutera samhälleliga aspekter i relation till examensarbetet
  • kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • kunna tillgodogöra sig handledning
  • följa givna tidsramar
  • kunna kritiskt granska ett examensarbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 142 hp inom biomedicinsk analytiker programmet, i dessa poäng måste Tillämpad laboratoriemetodik II alternativt Fysiologisk diagnostik II ingå. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där projektet utförs. Inlämning av projektplan samt två utkast till lärare är obligatoriskt. Feedback på rapporten ges av lärare, dessutom ingår en gruppträff med lärare. Vid kursstart krävs obligatorisk inrapportering av projektstart.

Examination

Examinationen av kursen sker individuellt och ger betyget godkänd eller underkänd. För godkänd kurs krävs genomförda, analyserade och tolkade experiment/undersökningar, godkänd muntlig och skriftlig presentation av det egna examensarbetet samt ha kritiskt granskat ett examensarbete. Den studerande som inte slutför det praktiska arbetet inom examensarbete erbjuds ett nytt utbildningstillfälle. 

Inför den muntliga poster-presentationen av examensarbetet genomförs en granskning av det skriftliga arbetet. Den skriftliga granskningen utförs av en examinator, där de examensarbeten som är ofullständiga och inte kan ligga till grund för muntlig poster-presentation och opponering av det skriftliga arbetet inte får delta vid ordinarie examinationstillfälle. Dessa ofullständiga rapporter skall kompletteras och examinationen sker vid ett nytt tillfälle, detta räknas inte som ett nytt utbildningstillfälle. Tidpunkt för nytt tillfälle att muntligt och skriftligt examineras fastställs i dialog med berörda studenter och kursansvarig lärare. 

Efter muntlig presentation av examensarbetet tillåts maximalt tre inlämningar av den skriftliga rapporten för bedömning av läraropponenten. Om examensarbetet inte är godkänt inom angiven tid har studenten försakat sitt tillfälle och underkänns. En student som fått underkänt och ska komplettera det skriftiga examensarbetet erbjuds ett nytt tillfälle av kursansvarig lärare med tre nya inlämningar till läraropponent inom en ny tidsram, detta räknas inte som ett nytt utbildningstillfälle. 

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts på moment har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.