Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral och kraniofacial biologi, 13 hp

Engelskt namn: Oral and Craniofacial Biology

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 3BM006

Högskolepoäng: 13

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-04-03

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 3.
 • Kursen behandlar uppbyggnaden av huvud-hals-regionens enskilda vävnader, strukturer och organ samt hur dessa fungerar var för sig och i samspel med varandra.
 • Genom att beskriva grunderna för dessa vävnaders/organs normala funktioner bidrar kursen till att ge en grundläggande förståelse för hur de påverkas vid sjukdomar.
 • Vetenskaplig skolning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna beskriva de orala och kraniofaciala vävnadernas embryonala utveckling och postnatala tillväxt
 • kunna identifiera och namnge regionens strukturer/organ och beskriva deras histologiska uppbyggnad/ topografiska relationer samt hur de kan avbildas med hjälp av olika radiologiska tekniker
 • kunna beskriva cellulära och biokemiska egenskaper hos regionens olika vävnader
 • kunna förklara vävnadernas/organens funktioner och hur dessa är kopplade till deras uppbyggnad från cell- till organsystemnivån
 • kunna beskriva hur samverkan mellan olika organ styr orala och kraniofaciala funktioner
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuell forskning inom området och dess samband med yrkesutövningen
 • kunna kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap för att få en grundläggande förståelse för hur sjukdomar kan påverka orala och kraniofaciala funktioner.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av anatomiska strukturer på dissekerade kroppar och plastmodeller samt via palpationsövningar på levande människa
 • kunna identifiera och beskriva regionens olika vävnader i histologiska preparat
 • kunna identifiera regionens anatomiska strukturer avbildade med hjälp av radiologisk teknik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. För att få börja termin 3 krävs minst 30 högskolepoäng inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerande aktivt i form av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppdiskussioner. Dessutom ingår moment, som ger tillfälle till praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på träningsdockor, anatomiska modeller, palpationsövningar och dissektioner, laborationer samt demonstrationer och mikroskoperingsövningar. Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken ”obligatoriska moment” i schema.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.
Undervisningen ges på svenska eller engelska och den kan ske med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via tandläkarprogrammets webbaserade utbildningsplattform. Inlärningsstöd för självskattning av kunskapsnivå kan förekomma.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov. I kurskraven ingår också godkända prestationer i samband med obligatoriska undervisningsmoment, som därmed examineras löpande under kursen.
På de skriftliga/praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.  Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 4

Litteratur

Essentials of oral histology and embryology : a clinical approach
Avery James K., Chiego Daniel J.
3. ed. : St. Louis ;a London : Mosby : cop. 2006 : ix, 241 s. :
ISBN: 0-323-03339-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Berne and Levy principles of physiology
Levy Matthew N., Berne Robert M.d 1918-2001, Koeppen Bruce M., Stanton Bruce A.
4. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby : 2006 : 818 s. :
ISBN: 0-323-03195-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essential clinical anatomy
Moore Keith L., Agur A. M. R., Dalley Arthur F.
4th ed.,International ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins : c2011. : xxviii, 703 p. :
ISBN: 1-60913-112-6 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farmakologi
Norlén Per, Norlén Per, Lindström Erik, Robertsson Jakob
2., [utök. och omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 384 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4709393o.jpg
ISBN: 978-91-47-09393-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alberts Bruce
Essential cell biology
3. ed. : New York : Garland Science : c2010 : xx, 730 s. :
ISBN: 978-0-8153-4129-1 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bildstöd (handouts) och kompendier framställda av avdelningarna.