Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi, 3 hp

Engelskt namn: Anatomy

Denna kursplan gäller: 2007-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 3BM012

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-21

Reviderad av: Programrådet öfr odontologiska program, 2013-02-14

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1.
 • Kroppens anatomi.
 • Huvudets och halsens anatomi med fördjupning i strukturer involverade i orala funktioner.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna förstå och använda utvalda delar av det medicinska språket
 • översiktligt kunna beskriva människokroppens makroskopiska uppbyggnad och funktion
 • kunna redogöra för struktur och funktion hos rörelseorganen, centrala och perifera nervsystemet, endokrina systemet, cirkulationsorganen, andningsorganen, matspjälkningsorganen och urin- och könsorganen
 • ha förståelse för hur olika organ samverkar för att upprätthålla adekvat blodcirkulation, respiration och digestion
 • översiktligt kunna redogöra för ytanatomiska landmärken och referensplan
 • kunna beskriva huvudets och halsens makroskopiska uppbyggnad och funktion med tyngdpunkt på strukturer involverade i orala funktioner
 • ha fördjupade kunskaper om strukturer involverade i tuggning, sväljning och tal.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av anatomiska strukturer på plastmodeller.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandteknikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt demonstrationer och modellstudier.

Examination

Kunskapskontroll sker i form av skriftlig tentamen. Frånvaro vid obligatoriskt moment kan ersättas med upprepat moment eller alternativ uppgift. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Inga ytterligare resurser kommer att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 37

Litteratur

Anatomi och fysiologi
Sonesson Bertil, Sonesson Gun d 1930-
4., bearb. uppl. / b [illustrationer: Urban Frank ...] : Stockholm : Liber : 2006 : 396 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4704905o.jpg
ISBN: 91-47-05256-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium framställt av avdelningen.