Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi och fysiologi, 10,5 hp

Engelskt namn: Anatomy and Physiology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BM391

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Radiografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen behandlar den friska människokroppens uppbyggnad och funktion från celler och vävnader till organ. I kursen beskrivs anatomin för enskilda organ och deras läge i kroppen liksom hur organen fungerar enskilt och i samspel med varandra. Genom att ge kunskap om grunderna för normala kroppsfunktioner bidrar kursen till att ge en grundläggande förståelse för hur dessa funktioner påverkas vid sjukdomar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara cellers, vävnaders uppbyggnad och beståndsdelar
  • beskriva uppbyggnaden av organsystem som ansvarar för cirkulation, respiration, matspjälkning, utsöndring och reproduktion, samt förklara dessas fysiologiska funktioner
  • beskriva och förklara rörelseapparatens, nervsystemets, sinnesorganens samt det endokrina systemets uppbyggnad och funktioner
  • redogöra för och förstå kroppens näringsbehov och näringsupptag

Färdighet och förmåga
  • tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av strukturer på plastmodeller

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, praktiska övningar såsom studier med hjälp av anatomiska modeller. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av skriftlig salstentamen. För betyget G på hel kurs, krävs godkänt på tentamen.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3BM391 överlappar helt med innehållet i 3OM147
- Kursen 3BM391 ersätter kursen 3OM147

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Kurslitteratur

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang
4., omarb. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : [8], 447 s. :
ISBN: 91-47-05077-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetsbok till Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sjaastad Øystein V., Toverud Kari C., Junker Miranda Ulrika
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 203 s. :
ISBN: 978-91-47-01964-9 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur