Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kariologi 2, 6 hp

Engelskt namn: Cariology 2

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3CA008

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-13

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-05-12

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 7.
 • Kariessjukdomens kroniska, polymikrobiella karaktär.
 • Salivens molekylärbiologi.
 • Bestämningsfaktorer för individuell känslighet och resistens för kariessjukdom.
 • Riskbedömning på grupp- och individnivå samt modeller för riskbedömning.
 • Aktuell forskning inom ämnesområdet kariologi.
 • Klinisk tillämpning av teoretiska, beteendemodifierande och operativa kunskaper i olika typer. och svårighetgrad av kariesbehandling
 • Lagar och förordningar, relaterade till Kariologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet kariologi, samt ha kunskap om vetenskapens kontra den beprövade erfarenhetens roll i behandling av kariessjukdom.
 • i teoretiska prov och egen patientbehandling visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens hälsotillstånd samt psykosociala faktorer och dennes aktuella kariesstatus samt framtida risk att utveckla kariessjukdom.
 • i teoretisk redovisning och egen patientbehandling visa fördjupad kunskap om innehåll och användning av produkter och material som används inom kariesbehandling och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö.
 • i egen patientbehandling visa kunskap om debitering av åtgärder som berör kariesbehandling samt kunskap om författningar relaterande till hela ämnesområdet kariologi.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • uppvisa ansvarsfull journalföring samt självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera patientbehandling inom samtliga delar inom ämnesområdet kariologi, d.v.s. ställa adekvata diagnoser, upprätta en adekvat terapiplan, och genomföra och prognosbedöma genomförd behandling.
 • med ett kritiskt förhållningssätt, visa förmåga att värdera sina kunskaper och sitt handlande samt diskutera frågeställningar inom ämnesområdet kariologi i förhållande till aktuell vetenskaplig grund.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • med beaktande ett helhetsperspektiv och ett professionellt och etiskt korrekt förhållningssätt, uppvisa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för tandvården.

Behörighetskrav

För att börja kursen Kariologi 2 på termin 7 krävs godkänt betyg i Kariologi 1 delkurs 1 på termin 5 samt genomgången kurs i Kariologi 1 delkurs 2 på termin 6.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom kariologi, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, egen patientbehandling, terapidiskussioner, patientredovisningar samt gruppseminarier. Obligatorisk närvaro gäller för klinkpass med egen patientbehandling, terapidiskussioner, patientredovisningar och gruppseminarier.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftligt förhör samt bedömning av den kliniska färdigheten, inkluderande bedömning av den egna patientbehandlingen, redovisningar och genomförande av ett kliniskt prov (en provfyllning inom viss tidsram).  Bedömning av den kliniska färdigheten sker kontinuerligt i den kliniska verksamheten. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt skriftligt förhör och godkända redovisningar och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen ”Kariologi, 19 högskolepoäng”

Kursen ersätter delkurs 3 i tidigare kursen ”Kariologi, 19 högskolepoäng”

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter
Johansson Ann-Katrin, Carlsson Gunnar E.
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2006 : 190, [1] s. :
ISBN: 91-7205-469-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach
Nilner Krister, Karlsson Stig, Dahl Bjørn L.
2., [updated] ed. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 422 s. :
ISBN: 978-91-7205-796-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Se bibliotekskatalogen Album