Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Endodonti 2, 7 hp

Engelskt namn: Endodontics 2

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3EN011

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-05-21

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 7, 8, 9 och 10.
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1: 3 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 2: 2 högskolepoäng (termin 8)
Delkurs 3: 1 högskolepoäng (termin 9)
Delkurs 4: 1 högskolepoäng (termin 10)
 • Diagnostik, behandling och etiologi av patologiska tillstånd i pulpa och periradikulär vävnad.
 • Sjukdomsfaktorer i pulpa och periradikulär vävnad som kan påverka föreslagen behandling.
 • Prognosbedömning av fall som ska behandlas samt hur man utvärderar det slutliga behandlingsresultatet.
 • Identifiering av behovet av lämpliga kompletterande åtgärder efter den endodontiska behandlingen.
 • Bedömning av patientfall som bör remitteras till specialist.
 • Endodontiska behandlingar i klinisk verksamhet.
 • Endodontisk diagnostik, handläggning och behandling efter tandtrauma.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha inhämtat de fördjupade kunskaper som krävs för att självständigt kunna diagnostisera och behandla sjukdomar i pulpa och periradikulär vävnad
 • kunna redogöra för hur tandtrauma och hur dessa hanteras endodontiskt
 • kunna redogöra för endodontiska komplikationer och hur dessa hanteras
 • kunna redogöra för kliniskt beslutfattande inför endodontisk behandling.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • självständigt kunna planera, genomföra och evaluera sitt kliniska arbete samt uppvisa ansvarsfull journalföring
 • självständigt kunna utföra ortograd endodontisk behandling och prognosbedömning samt föreslå lämplig restaurerande terapi
 • kunna bedöma vilka fall som bör remitteras till specialist.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för sjuk- och tandvården
 • med ett kritiskt förhållningssätt kunna värdera sina kunskaper och sitt handlande i förhållande till den vetenskapliga utvecklingen inom endodonti.

Behörighetskrav

Den studerande ska vara godkänd i Endodonti 1. Delkurserna genomförs i kronologisk ordning.
För att få påbörja termin 8 ska studenten vara godkänd i stadieexaminationen på termin 7.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet utförts, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt följande obligatoriska moment; seminarier, patientredovisningar samt behandling av egna patienter under lärares handledning. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom patientbehandling, muntliga redovisningar av patientfall och skriftlig tentamen. Inför patientbehandling ska ett prekliniskt prov avläggas, detta ska vara godkänt innan patientbehandling kan påbörjas. Den kliniska mognaden bedöms på grundval av den studerandes förmåga att omhänderta patienter och utföra klinisk behandling. För godkänd kurs ska även den studerande ha deltagit i obligatoriska moment. Betygsgrader är Underkänd eller Godkänd.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om den studerande efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Endodontics : principles and practice
Torabinejad Mahmoud, Fouad Ashraf F., Shabahang Shahrokh
Sixth edition : London : Elsevier : [2021] : 507 pages :
ISBN: 9780323624367
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album