"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakologi, 15 hp

Engelskt namn: Pharmacology

Denna kursplan gäller: 2010-02-15 och tillsvidare

Kurskod: 3FA013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Godkänd av programkommitten för läkarutbildningen., 2006-10-09

Reviderad av: Programkomittén för läkarutbildningen, 2010-02-12

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande mekanismer för läkemedels effekter på cell-, organ- och organismnivå, läkemedelsbiverkningar och -interaktioner. Kursen omfattar: basala farmakodynamiska och farmakokinetiska principer, nervsystemets farmakologi, hjärt-, kärl-, lung- samt magtarmkanalens farmakologi, antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel, missbruksfarmakologi, endokrin farmakologi, läkemedel vid infektion och cancer samt läkemedelsutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förklara hur läkemedel interagerar med människokroppen; dvs kunna förklara hur läkemedelsmolekylen finner sin väg till den plats där den ska verka (farmakokinetiken) samt hur läkemedelsmolekylen utövar sin verkan (farmakodynamiken). Kunna beskriva det autonoma nervsystemet och kunna förklara hur läkemedel kan påverka detta. Kunna förklara verkningsmekanismerna för de läkemedelsgrupper/läkemedel som ingår i kursens sju teman.

Behörighetskrav

Den studerande skall ha genomgått högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom vårdområdet eller ha motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av (video)-föreläsningar, seminarier (case), självstudier, inlämningsuppgifter, fördjupningsuppgifter, laborationer och demonstrationer. Kursen är indelad i sju teman: Allmän farmakologi. Autonoma nervsystemet och astma. Hjärt-, kärl- och blodfarmakologi. Endokrin och gastrointestinal farmakologi. CNS I, analgetika, anestetika och droger. CNS II, neuro- och psykofarmakologi. Kemoterapeutika. Till varje tema finns detaljerade målbeskrivningar, videoföreläsningar, läkemedelslista, kompendier, länkar, ett case samt vanliga frågor. Obligatoriska moment: laborationer, seminarier, inlämningsuppgifter och slutprov.

Examination

Examinationen under kursens teoretiska och praktiska delar består normalt av skriftliga tentamina, gruppredovisningar och skriftliga rapporter. För att bli godkänd på kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Kursen kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle i direkt anslutning till kursen. Studerande som underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast tre månader efter ordinarie prov, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Minst ett ytterligare omprov erbjuds inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter den studerande till kursansvarig för överenskommelse om eventuell extra omtentamen. Det finns ingen begränsning i antal tentamenstillfällen. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov på en viss kurs, rätt att hos prefekten vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Övriga föreskrifter

Ett tillgodoräknande prövas alltid individuellt. I de fall tillgodoräknande är möjligt beslutar kursansvarig om tillgodoräknande efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 1

Rang & Dale's Pharmacology
Ritter James M., Flower Rodd J., Henderson G.
8th ed. : London : Churchill Livingstone : [2015], cop. 2016 : 760 s. :
ISBN: 9780702053627
Se Umeå UB:s söktjänst

FASS
Senaste upplaga : LIF :

Läkemedelsboken [Elektronisk resurs].
Uppsala : Läkemedelsverket : [2013] : 1275 s. :
Fritt tillgänglig via Läkemedelsverket

Material som delas ut i samband med kursen