"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats, första året, 15 hp

Engelskt namn: Master thesis, first year

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3FH062

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-08-22

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-05-20

Innehåll

Syftet är att den studerande skall genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. I kursen ska den studerande visa förmåga att självständigt planera, genomföra och presentera, både muntligt och skriftligt, sitt arbete inom ett folkhälsorelaterat ämne. Detta innefattar att formulera en frågeställning och syfte, välja lämpliga metoder för datainsamling och dataanalys, samt presentera och diskutera resultaten i förhållande till vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. Kursen ger möjlighet att tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under den folkhälsovetenskapliga utbildningens övriga kurser. Uppsatsen kan vara antingen en systematisk litteraturöversikt, ett studieprotokoll eller en empirisk studie.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Visa fördjupad kunskap inom ett specifikt område inom folkhälsovetenskap relaterad till uppsatsens syfte, samt visa på insikt i aktuell forskning inom det valda forskningsområdet. 
  • Visa utvecklad metodkunskap i relation till metoderna som valts för examensarbetet och en förmåga att analysera styrkor och begränsningar av de valda metoderna.

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och formulera väldefinierade forskningsfrågor inom folkhälsoområdet.
  • Planera och motivera en studie i enlighet med etablerade forskningsmetoder och relevanta etiska riktlinjer.
  • Identifiera, utvärdera, integrera och presentera tidigare vetenskapliga studier som är relevanta för frågeställningarna.
  • Bearbeta forskningsmaterial och dra slutsatser i enlighet med etablerade forskningsmetoder och relevanta etiska riktlinjer.
  • Presentera och diskutera egna forskningsresultat rörande frågeställningarna.
  • Självständigt framställa ett examensarbete inom en given tidsram och i enlighet med fastställda instruktioner för språk och format.
  • Kritiskt granska och diskutera en annan students motsvarande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Visa en fördjupad förmåga att bedöma folkhälsoforskning när det gäller vetenskapliga, samhälleliga och relevanta etiska aspekter.

Behörighetskrav

För sökande till kursen krävs minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet Folkhälsovetenskap på avancerad nivå varav minst 10 högskolepoäng inom forskningsmetodik, samt Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet introduceras under den första terminen på programmet. Då presenteras de olika delar som ingår i uppsatskursen. Studenten får tillfälle att i grupp med lärare och andra studenter diskutera val av ämne och problem för uppsatsen. Handledare för studentens uppsatsarbete utses innan kursen startar. I huvudsak genomförs sedan uppsatsarbetet under kurstillfället, dvs den senare delen av den andra terminen. 

Kursen inleds med obligatoriska introduktionsdagar. Studenten har rätt till individuell handledning under kurstillfället. Uppsatsen presenteras vid ett avslutande seminarium där en annan student fungerar som opponent. Studenten ska i sin tur vara opponent på en annan students uppsats som presenteras på samma sätt. Närvaro på ett bestämt antal uppsatsseminarier är obligatorisk. Det sista mötet mellan student och handledare äger rum i slutet av kurstillfället (efter seminariet).

Examination

Examinationen har förutom en skriftlig magisteruppsats ytterligare fyra delar som krävs för betygsättning på uppsatskursen: 1) en skriftlig magisteruppsatsplan, 2) närvaro vid  introduktionsdagar samt uppsatsseminarier  3) en muntlig presentation och diskussion av uppsatsen, 4) en muntlig opposition på  en annan students examensarbete. Betygsättning på dessa fyra delar görs med alternativen Godkänd eller Underkänd. Betygsättning av den skriftliga magisteruppsatsen görs med alternativen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Följande alternativ finns för betygsättning av kursen som helhet: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Godkänd ska alla examinationens fem delar erhålla betyget Godkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd måste den skriftliga magisteruppsatsen erhålla  betyget Väl godkänd och övriga fyra delar erhålla betyget Godkänd. 

Betyget Underkänd på uppsatskursen ges för student som (i) inte har erhållit betyget Godkänd på de fyra delarna beskrivna ovan och/eller (ii) erhållit betyget Underkänd på den skriftliga magisteruppsatsen

För en student i situation (i) ovan är nästa tillfälle att presentera vid ett seminarium följande termin samt kompletteringsuppgifter vid behov. För en student som får betyget underkänd på den skriftliga uppsatsen men har ett godkänt betyg på övriga fyra delar tillämpas universitetets regler för examination på kurser på följande sätt. Den studerande har rätt till tre tentamenstillfällen totalt. För uppsatskursen innebär detta att det första tentamenstillfället sker då studenten lämnar in (finalversionen) av uppsatsen för bedömning av examinator. Vid underkänt betyg kan studenten därefter lämna in upp till två reviderade versioner av uppsatsen och få dem bedömda av examinator. Notera dock att studenten endast har rätt till handledning under kurstillfället, dvs fram till kursens avslut i maj månad. Om en student inte får ett godkänt betyg på uppsatsen efter att ha lämnat in upp till tre versioner, som beskrivits ovan, får studenten omregistrera sig på uppsatskursen och får då en ny handledare. Studenten läser då kursen under samma villkor som andra studenter som läser kursen. Om studenten inte godkänns på uppsatskursen efter genomgången kurs en andra gång kan studenten inte göra någon ytterligare omregistrering på uppsatskursen.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Det är således enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. En student som utan godkänt resultat har lämnat in två versioner av uppsatsen har rätt att begära och få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

En student kan om särskilda skäl föreligger önska ett byte av handledare. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.