Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori och management inom hälsopromotion, 5 hp

Engelskt namn: Theory and Management in Health Promotion

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FH084

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-11-18

Innehåll

Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap inom området hälsopromotion och hälsofrämjande arbete samt färdighet i att planera, genomföra och utvärdera insatser för att förbättra hälsan i befolkningen eller hos specifika grupper. I kursen behandlas centrala koncept och begrepp inom hälsopromotionsområdet. Teorier och metoder för hälsofrämjande arbete tillämpas även med utgångpunkt i rådande forskning och med fokus på individuella, organisatoriska och strukturella perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Beskriva och diskutera centrala begrepp och perspektiv inom hälsopromotionsområdet.
  • Identifiera och klargöra betydelsen av olika aktörer och arenor inom hälsofrämjande arbete.
  • Redogöra för och reflektera kring teorier, modeller och metoder avseende planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande insatser.
Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Analysera och bedöma behovet av hälsofrämjande insatser.
  • Utveckla och planera hälsofrämjande projekt.
  • Tillämpa relevanta teorier och metoder som underlag för planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande insatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Kritiskt granska och diskutera hälsofrämjande arbete ur individuella, organisatoriska och strukturella perspektiv med fokus på insatsernas etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden och ges i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. All undervisningen sker på engelska.

Examination

Denna kurs examineras individuellt genom en skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier/grupparbeten. Den skriftliga tentamen betygsätts med betygen VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd), medan betygen G (Godkänd) och U (Underkänd) ges vid obligatoriska seminarier/grupparbeten. De övergripande betygen för kursen är VG, G och U. För att få betyget G på hela kursen krävs att samtliga examinerade moment är godkända och för att erhålla betyget VG krävs dessutom att hemtentamen är Väl Godkänd. Studenter som inte får godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen kommer få komplettera sin text enligt synpunkter från examinator och åter lägga fram sitt reviderade arbete för en andra bedömning. Efter att ha omarbetat sin hemtentamen kan studenten erhålla betygen Godkänd eller Underkänd, men inte Väl Godkänd.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt (U) resultat till godkänt (G), komplettering för högre betyg är ej tillåtet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.