"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - anatomi och fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - anatomy and physiology

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 3FT111

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-04-24

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller en introducerande inblick i professionen fysioterapi och moment som ger en översiktlig kunskap i kommunikation samt gruppdynamik. Kursen innehåller även teoretiska ämneskunskaper inom anatomi och basal fysiologi. Störst betoning läggs på rörelse- och stödjesystemets anatomi. Färdighetsträning i fysioterapi sker i form av palpationsövningar och massage.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1)    Redogöra för grundläggande kunskaper i medicinsk terminologi.
(2)    Beskriva människokroppens uppbyggnad och funktion på cell och systemnivå.
(3)    Ange en given muskels ursprung, fäste, kärlförsörjning och innervation samt dess funktioner och beskriva dess basala topografi.
(4)    Beskriva en given leds form, stabiliserande strukturer och dess normala rörelseomfång.
(5)    Identifiera och beskriva momentarmar och vridmoment samt beräkna muskelkraft och ledbelastning.
(6)    Beskriva respirationens och cirkulationens anatomi.
(7)    Redogöra för grundläggande homeostasmekanismer och kroppens system för reglering, det autonoma och centrala nervsystemet samt det endokrina systemet.
(8)    Beskriva fysioterapeutens professionella ansvar utifrån lagar och etiska regler.
(9)    Ange faktorer av betydelse för arbetsgruppers utveckling och förutsättningar.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(10)     Reflektera och diskutera lärande, lärstil samt fysioterapeutens yrkesroll.
(11)     Palpatoriskt identifiera osteologiska landmärken, muskler, senor, ligament, nerver och kärl.
(12)     Tillämpa klassisk massage.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Mål 1-7 examineras genom två inlämningsprov samt en skriftlig salstentamen.
Mål 8-10 examineras genom reflekterande och skrivande i egen professionsportfölj, granskande av andras texter samt inlämning av uppgifter. Aktivt deltagande på obligatoriska moment.
Mål 11-12 examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga lärarledda praktiska moment inom palpation och massage.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt information vid Umeå universitet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy se information vid Umeå universitet. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Baslitteratur

Physical examination of the spine and extremities
Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
ISBN: 0-8385-7845-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Atlas of anatomy : Latin nomenclature
Gilroy Anne M., MacPherson Brian R., Ross Lawrence M., Schünke Michael, Schulte Erik, Schumacher Udo
2nd ed. : New York : Thieme : 2013 : p. :
ISBN: 9781604067477 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillämpad biomekanik
Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
ISBN: 978-91-44-05713-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst