"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - anatomi och fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - anatomy and physiology

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 3FT111

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-04-24

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2023-09-06

Innehåll

Kursen är indelad i tre moduler; Anatomi, Fysiologi och Professionell utveckling


Modul 1: Anatomi 7,5hp
I modulen ingår teoretiska ämneskunskaper inom anatomi. Störst betoning läggs på rörelse- och stödjesystemets anatomi. Färdighetsträning sker i form av palpationsövningar och massage.


Modul 2: Fysiologi 3hp
I modulen ingår teoretiska ämneskunskaper och basal fysiologi.


Modul 3: Professionell utveckling 4,5hp
Kursen innehåller en introducerande inblick i professionen fysioterapi och moment som ger en översiktlig kunskap i kommunikation samt gruppdynamik. 

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Modul 1: Anatomi 7,5hp

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1) Redogöra för grundläggande kunskaper i medicinsk terminologi.
(2) Ange en given muskels ursprung, fäste, kärlförsörjning och innervation samt dess funktioner och beskriva dess basala topografi.
(3) Beskriva en given leds form, stabiliserande strukturer och dess normala rörelseomfång.
(4) Identifiera och beskriva momentarmar, vridmoment samt muskelarbete .
(5) Beskriva cirkulationens och respirationorganens  anatomi.
 

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(6) Palpatoriskt identifiera osteologiska landmärken, muskler, senor, ligament, nerver och kärl.
(7) Tillämpa klassisk massage.


Modul 2: Fysiologi 3hp
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(8) Beskriva människokroppens uppbyggnad och funktion på cell och systemnivå.
(9) Redogöra för grundläggande homeostasmekanismer och kroppens system för reglering, det autonoma och centrala nervsystemet samt det endokrina systemet.


Modul 3: Professionell utveckling 4,5hp
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

(10) Beskriva fysioterapeutens professionella ansvar utifrån lagar och etiska regler.
(11) Ange faktorer av betydelse för arbetsgruppers utveckling och förutsättningar.


FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(12) Reflektera och diskutera lärande, lärstil samt fysioterapeutens yrkesroll.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Modul 1: Anatomi 7,5hp
Mål 1-5 examineras genom individuell skriftlig salstentamen.
Mål 6-7 examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga lärarledda praktiska moment inom palpation och massage. Med aktivt deltagande avses att studenten deltar, utför övningar samt muntligt diskuterar.


Modul 2: Fysiologi 3hp
Mål 8-9 examineras genom individuell skriftlig salstentamen.


Modul 3: Professionell utveckling 4,5hp
Mål 10-12 examineras genom reflekterande och skrivande i egen professionsportfölj, granskande av andras texter samt inlämning av uppgifter. Aktivt deltagande på obligatoriska moment. Med aktivt deltagande avses att studenten förbereder eventuella uppgifter och deltar muntligt i diskussioner

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. För de tre ingående modulerna ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyg utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. 

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat. 

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy se information vid Umeå universitet. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 45

Referenslitteratur

Physical examination of the spine and extremities
Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
ISBN: 0-8385-7845-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Atlas of anatomy : Latin nomenclature
Gilroy Anne M., MacPherson Brian R., Ross Lawrence M., Schünke Michael, Schulte Erik, Schumacher Udo
2nd ed. : New York : Thieme : 2013 : p. :
ISBN: 9781604067477 (hardcover : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillämpad biomekanik
Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
ISBN: 978-91-44-05713-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Den friska människan : anatomi och fysiologi
Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
ISBN: 9789147105694
Se Umeå UB:s söktjänst

Rörelseapparatens anatomi
Bojsen-Møller Finn, Dyhre-Poulsen Poul
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2000 : 381 s. :
ISBN: 91-47-04884-0 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Atlas of anatomy : Latin nomenclature
Gilroy Anne M., MacPherson Brian R., Ross Lawrence M., Schünke Michael., Schulte Erik., Schumacher Udo.
New York : Thieme Medical : 2009 : xv, 656 p. :
ISBN: 1-60406-099-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson Fredrik
Anatomi i klartext
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 316 s. :
ISBN: 9789144089942
Se Umeå UB:s söktjänst

Essential clinical anatomy
Moore Keith L., Agur A. M. R., Dalley Arthur F.
4. ed. : Philadelphia : Walters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2011 : xxviii, 703 s. :
ISBN: 9780781799157
Se Umeå UB:s söktjänst

Anatomi : en fotografisk atlas
Rohen Johannes W., Yokochi Chihiro, Lütjen-Drecoll Elke, Vågen Øyvind
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : xi, 548 sidor :
ISBN: 9789144118192
Se Umeå UB:s söktjänst

Clinically oriented anatomy
Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur A. M. R.
7. ed. : 2014 : xxviii, 1134 s. :
ISBN: 9781451119459
Se Umeå UB:s söktjänst

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang, Spitzer Gerhard, Brinkman Ingrid
5., utökade uppl. / b [fackgranskning: Håkan Aldskogius] : Stockholm : Liber : 2006 : [4], 520 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705301o.jpg
ISBN: 91-47-05301-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Gray's anatomy for students
Drake Richard L., Vogl Wayne, Mitchell Adam W. M.
Fourth edition : Philadelphia : Elsevier : [2019] : 1153 sidor :
ISBN: 9780323393041
Se Umeå UB:s söktjänst

Sobotta atlas of human anatomy.n Vol. 2,p Trunk, viscera, Lower Limb
Putz Reinhard, Pabst Reinhard, Bedoui S., Sobotta Johannes
14. ed. : München : Elsevier Urban & Fischer : 2006 : 399 s. :
ISBN: 0-443-10349-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Sobotta atlas of human anatomy.n Vol. 1,p Head, Neck, Upper Limb
Putz Reinhard, Pabst Reinhard, Bedoui S., Sobotta Johannes
14. ed. : München : Elsevier Urban & Fischer : 2006 : 419 s. :
ISBN: 0-443-10348-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst