Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - funktionell anatomi och fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - functional anatomy and physiology

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT112

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-04-24

Innehåll

I kursen ingår teoretiska och praktiska moment inom kommunikativa färdigheter. I kursen ingår även teoretisk ämneskunskap inom funktionell anatomi och systemfysiologi samt en introduktion till vetenskaplig metod. Störst betoning läggs på rörelse- och stödjesystemets och andningens biomekaniska förutsättningar. Färdighetsträning av fysioterapeutiska undersökningsmetoder utgör en del av kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1)    Visa förståelse för olika rörelsers inverkan på ledbelastning utifrån ett biomekaniskt och psykomotoriskt resonemang.
(2)    Beskriva funktionen av receptorer i kroppen särskilt för somatoreceptorer, proprioceptorer och nociceptorer samt dess betydelse för reglering av muskeltonus, rörelseförmåga och nociception genom reflexer och bansystem.
(3)    Förklara fysiologiska mekanismer avseende uppkomst och modulering av smärta samt hur det inverkar på rörelsemönster.
(4)    Beskriva och förklara basala begrepp inom kommunikation och kommunikativa hjälpmedel.
(5)    Beskriva och förklara basala undersökningsmetoder inom fysioterapi.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(6)    Visa grundläggande förståelse för fysioterapi som ämne och för professionen fysioterapeut.
(7)    Reflektera och värdera individuell och/eller gruppinsats i relation till uppgift.
(8)    Tillämpa basala begrepp inom kommunikation.
(9)    Tillämpa kunskaper i funktionell anatomi i samband med att leda och instruera ett träningspass samt visa pedagogisk förmåga genom att inspirera och ge feedback.
(10)    Tillämpa kunskaper i funktionell anatomi, biomekanik och belastningar i samband med rörelseanalys och manuell undersökning av människokroppen utifrån ett fysioterapeutiskt förhållningssätt.
(11)    Analysera, bedöma och ge exempel på hur hänsyn tagits till psykomotoriska aspekter i samband med rörelseanalys och undersökning av människokroppen.
(12)    Använda grundläggande kunskap om vetenskaplig metod vid skrivande och vid granskning av vetenskaplig litteratur.

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15)

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning

Examination

Mål 1-3, 5, 9-11 examineras genom praktiska och skriftliga moment.
Mål 4, 6-8 examineras genom reflekterande och skrivande i egen professionsportfölj samt granskande av andras texter samt inlämning av uppgifter samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
Mål 12 examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska moment.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt information vid Umeå universitet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy se information vid Umeå universitet. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 42

  Fysiologi

  Den friska människan : anatomi och fysiologi
  Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
  ISBN: 9789147105694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Funktionsundersökning

  Physical examination of the spine and extremities
  Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
  Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
  ISBN: 0-8385-7845-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Biomekanik

  Tillämpad biomekanik
  Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-05713-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Clarkson Hazel M.
  Musculoskeletal assessment : joint range of motion, muscle testing, and function
  Fourth edition. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2021 : 1 volume :
  ISBN: 9781975152406
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell utveckling

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Att lära och utvecklas i sin profession
  Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789144092454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Fysiologi

  Den friska människan : anatomi och fysiologi
  Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
  ISBN: 9789147105694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Funktionsundersökning

  Physical examination of the spine and extremities
  Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
  Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
  ISBN: 0-8385-7845-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Clarkson Hazel M.
  Musculoskeletal assessment : joint range of motion, muscle testing, and function
  Fourth edition. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2021 : 1 volume :
  ISBN: 9781975152406
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Biomekanik

  Tillämpad biomekanik
  Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-05713-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Professionell utveckling

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

  Att lära och utvecklas i sin profession
  Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789144092454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: används i flera kurser

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att lära och utvecklas i sin profession
  Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
  ISBN: 9789144092454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Collste Göran
  Inledning till etiken
  3., [utök. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 151 s. :
  ISBN: 978-91-44-05670-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album