"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - arbetsfysiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - work physiology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 3FT211

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-02-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Teoretisk ämneskunskap inom arbetsfysiologi ingår. Kursen omfattar kroppens system för näringshantering, cirkulation och respiration samt system för skydd och försvar Vidare omfattas energiomsättning vid vila och biologiska effekter av fysisk aktivitet, både omedelbara samt långsiktiga, som har betydelse för att förbättra prestationsförmågan. Praktisk färdighetsträning i fysioterapi sker i form av utförande av ett submaximalt konditionstest samt styrke- och rörlighetsövningar. Kursen innehåller också grundläggande kunskaper i hälsopedagogik som integreras med kunskaper i arbetsfysiologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten;

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
1. Kunna förklara kroppens näringshantering och energiomsättning i vila och under fysiskt arbete.
2. Kunna förklara kroppens grundläggande funktioner hos cirkulations- och respirationssystemet.
3. Kunna beskriva omedelbara effekter under fysiskt arbete samt långsiktiga anpassningar i påverkade organsystem vid regelbunden fysisk aktivitet och anpassad träning.
4. Kunna förklara vad som begränsar prestationsförmågan vid korta, så kallade anaeroba arbeten, och långa, så kallade aeroba arbeten och hur detta kan påverkas av ålder och kön.
5. Kunna beskriva kroppens basala skydds- och försvarssystem, även kopplat till påverkan av fysisk aktivitet.
6. Kunna förklara och argumentera för fysiologiska verkningsmekanismer bakom de träningseffekter som ses vid konditions-, styrke-, och rörlighetsträning på prestationsförmåga och känna till hur långsiktiga anpassningar påverkas av ålder och kön.
7. Kunna redogöra för basala begrepp och principer inom hälsopedagogik.

TILLÄMPNING OCH ANALYS/FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
8. Kunna tillämpa enkla och vanligt förekommande metoder för att mäta kroppsfunktioner såsom kondition, styrka och rörlighet vid hälsa.
9. Kunna planera och strukturera en aktivitet med hälsopedagogiskt innehåll som hälsopromotion till vald målgrupp med risk för ohälsa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Undervisningens upplägg

Lärande sker genom egna studier utifrån kurslitteratur och målbeskrivning, föreläsningar samt organiserade diskussionstillfällen med övriga studenter och lärare. I kursen kan även inspelade föreläsningar ingå och annat material som stöd för lärande som läggs ut på lärplattform.  Några praktiska moment kring träning ingår. Avsnittet om hälsopedagogik ingår i en kursserie om professionell utveckling som sträcker sig över flera terminer under utbildningen. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Mål 1-6 examineras genom individuell skriftlig salstentamen.
Mål 8 examineras genom deltagande i laborationer.  
Mål 7, 9  examineras genom redovisning i grupp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.
I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Den friska människan : anatomi och fysiologi
Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
ISBN: 9789147105694
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att lära och utvecklas i sin profession
Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
ISBN: 9789144092454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Eighth edition : Champaign : Human Kinetics : 2021 : 651 sidor :
ISBN: 9781718201729
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst