Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Folkhälsa, arbetsrelaterad ohälsa och fysioterapi, 18 hp

Engelskt namn: Public health, work-related health and physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2014-12-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT401

Högskolepoäng: 18

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delmoment:
  • Folkhälsa 4,5 hp
  • Arbetsmiljö/ergonomi, 3 hp
  • Undersökning/behandling rygg och nacke, 9 hp
  • Psykisk ohälsa, 1,5 hp
Folkhälsa, arbete och fysioterapi är centrala teman genom hela kursen. Folkhälsa studeras med tonvikt på förståelse för hur olika individ- och samhällsfaktorer påverkar hälsa. Särskilt fokus läggs på rehabilitering till arbete vid psykisk ohälsa och muskuloskeletala problem. Kursen innehåller en fördjupning av undersöknings- och behandlingsmetoder vid funktionsnedsättningar i rygg och nacke och vid psykisk ohälsa och sjukdom. I kursen ingår ett arbetsplatsbesök och en belastningsergonomisk analys.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hälsoläget i befolkningen och ge tänkbara förklaringar till hälsa/ohälsa särskilt ur ett klass-, etnicitets- och genusperspektiv
  • förstå och redogöra för hur behandlingsinsatser väljs utifrån ett evidensbaserat och hälsoekonomiskt synsätt
  • utföra en arbetsplatsanalys samt föreslå åtgärder riktade mot fysisk arbetsmiljö
  • förstå och redogöra för komplexiteten i rehabilitering till arbete och se fysioterapeutens roll i samarbetet med andra rehabiliteringsaktörer
  • genomföra en undersökning vid funktionsnedsättning i rygg och nacke, kunna analysera och värdera undersökningsfynd samt utföra behandling och föreslå åtgärder
  • göra en bedömning av funktionsnedsättning vid psykisk sjukdom och föreslå och utföra fysioterapeutiska behandlingsåtgärder.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1, 2 och 3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, gruppuppgifter med seminarier, besök på en arbetsplats samt praktisk träning i undersöknings- och behandlingstekniker.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, muntlig redovisning av folkhälsouppgift och arbetsplatsbesök, samt en muntlig tentamen av praktiska moment.

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
ISBN: 978-91-44-07321-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ekblom-Bak Elin
Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden
1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 197 s. :
ISBN: 9789144078052
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbete och besvär i rörelseorganen : en vetenskaplig värdering av frågor om samband
Hansson Tommy, Westerholm Peter
Solna : Arbetslivsinstitutet : cop. 2001 : 203 s. :
ISBN: 91-7045-610-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Arbete och hälsa nr 2001:12. Arbetslivsinstitutet.

Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment. Volume II The spine
Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf., Vollowitz Eileen., Kaltenborn Traudi Baldauf.
5th ed. : Oslo : Norli : c2009. : xiv, 337 s. :
ISBN: 9780011992020 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Medin Jennie, Alexanderson Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
ISBN: 91-44-01598-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Metoder för att främja fysisk aktivitet : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 296 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdfz Online
ISBN: 978-91-85413-12-6
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Folkhälsorapport : 2009

http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/Documents/12_Våld.pdf
Obligatorisk

Theorell Töres
Psykosocial miljö och stress
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 281 s. :
ISBN: 91-44-04193-4
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Ekholm Jan (reds.) (Senaste uppl)
Lund : Studentlitteratur : 229 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32242-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04505-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Waddell Gordon
The back pain revolution
2. ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone : 2004 : xiii, 475 s. :
ISBN: 0-443-07227-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 128 s. :
ISBN: 978-91-86885-66-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.