"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - bachelor thesis

Denna kursplan gäller: 2023-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 3FT511

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-02-09

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2023-03-01

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att praktiskt tillämpa vetenskaplig metod för att studera ett område inom ämnet fysioterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i ett examensarbete. Såväl presentation och försvar av egna examensarbetet som opposition av annan studerandes examensarbete ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
1. Visa förståelse för forskningsprocessens olika faser

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
2.  Formulera ett avgränsande syfte inom valt problemområde och motivera val av relevant forskningsmetod.
3.  Söka och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur.
4.  Inhämta och analysera data enligt vetenskapligt vedertagna metoder.
5.  Skriva en vetenskaplig text med lämplig disposition och akademisk stil där grundläggande vetenskapliga begrepp används korrekt.
6.  Självständigt under handledning planera och genomföra examensarbetet inom en given tidsram.
7.  Muntligt presentera, respondera och opponera på ett examensarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
8.  Visa förmåga att värdera vetenskaplig litteratur
9.  Visa ett forskningsetiskt förhållningssätt i examensarbetets alla delar

Behörighetskrav

Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1, 2 och 3.

Undervisningens upplägg

Kursen innebär att studenter parvis och endast i undantagsfall individuellt, ska genomföra ett examensarbete i en självständig process under kontinuerlig handledning. Studenten har rätt till maximalt 20 handledningstimmar. Handledningstiden disponeras under kursens gång för inbokade träffar inklusive inläsningstid för handledaren. Handledningstiden nyttjas företrädesvis under kursens gång. Vid underkänt arbete kan eventuellt ytterligare handledningstid erbjudas i rimlig omfattning och då i mån av tillgängliga resurser.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Mål 2-6 examineras genom skriftligt examensarbete. Mål 7 examineras genom agerandet som respondent och opponent i seminarium. Mål 1 och 8-9 examineras både genom skriftligt examensarbete samt genom agerandet som respondent och opponent i seminarium.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade resultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett godkänt resultat.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabilitation research : principles and applications
Carter Russell E., Lubinsky Jay
Fifth edition : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : ix, 489 s. :
ISBN: 9781455759798
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Qualitative methodology for international public health
Dahlgren Lars, Emmelin Maria, Winkvist Anna, Lindhgren Maria
2. ed. : Umeå : Epidemiology and Public Health Sciences : Health Sciences, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University,c 2007 : 218 s. :
ISBN: 978-91-7264-326-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistiska metoder
Körner Svante, Wahlgren Lars
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
ISBN: 9789144108711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wenemark Marika
Enkätmetodik med respondenten i fokus
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
ISBN: 9789144096414
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst