"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Yrkesmässig handledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Professional supervision

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT906

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2023-03-01

Innehåll

Kursen innefattar kunskap och insikt i professionell vägledning genom samtal, strategier för handledning, feedback och bedömning, handledning i grupp, kunskapssyn och lärande samt grupprocesser. Betydelsen av samverkan uppmärksammas.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra handledningsprocessen i den egna verksamheten samt stimulera den handleddes reflexion, lärande och handling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet;
 • aktivt beskriva och tillämpa principer förutvecklingsinriktad pedagogik;
 • med god insikt förklara och hantera grupprocesser;
 • reflektera över och kritiskt värdera sitt professionella förhållningssätt i handledningssituationer ur olika perspektiv, särskilt ur etnicitets- och genusperspektiv;
 • föreslå och diskutera former för samverkan mellan verksamhet och universitet i utbildningsfrågor.

Behörighetskrav

Kandidat- eller yrkesexamen inom akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning. Eng B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag för språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Under kursträffarna bearbetas de olika avsnitten genom föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och seminarier. Däremellan bedrivs självstudier och handledning. Under kursen används ett studentaktivt arbetssätt med självstudier, individuella uppgifter, handledning och analys av videoinspelad handledning samt processreferat. Studierna sker i form av distansstudier med två träffar på studieorten samt en nätbaserad kursträff.
 

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter, analys av videoinspelad handledning samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande:
1. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och övriga obligatoriska moment. 2. Godkända inlämningsuppgifter I förekommande fall fullgjorda kompletteringsuppgifter vid frånvaro
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för godkänd, betyget väl godkänd på inlämningsuppgift.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. För tillgodoräknande av kursen i Masterprogrammet i fysioterapi krävs kandidatexamen som förkunskapskrav. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handledning och praktisk yrkesteori
  Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
  3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
  ISBN: 9789144091785
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesmässig handledning - mer än ord
  Tveiten Sidsel, Ruthman Karin, Ruthman Mia
  Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
  ISBN: 9789144136271
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handledning och praktisk yrkesteori
  Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
  3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
  ISBN: 9789144091785
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.