"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Work-related stress and rehabilitation in ergonomics

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT918

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhäsovetenskap (PRPH), 2015-09-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2017-05-31

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge fördjupad kunskap och praktiska färdigheter vad gäller stress, stresshantering och rehabilitering vid stress och psykisk ohälsa. I kursen ingår även arbetsförmåga, metoder för arbetsåtergång, samt samverkan och samordning med olika aktörer.

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förstå och förklara stressens påverkan på hälsa samt kontextens och individens samspel i stress
  • Förstå och tillämpa metoder för återhämtning
  • Förstå och redogöra för arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Planera, utvärdera och analysera ett gruppbaserat program vid stress/psykisk ohälsa
  • Planera och presentera åtgärder för arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Planera och praktiskt genomföra en intervention vid ohälsa för en grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utifrån aktuella teorier och evidensbaserad grund reflektera och motivera interventioner/åtgärder vid stressrelaterad ohälsa
  • Värdera framgångsfaktorer, hinder och etiska dilemman vid genomförandet av interventioner vid ohälsa

Behörighetskrav

Utbildning som sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska eller socionom samt yrkesverksamhet som sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska eller socionom motsvarande minst 12 månader heltid. En A och svenska B för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs både på campus och nätbaserat. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter samt seminarier.
På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på de individuella inlämningsuppgifterna sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.