"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin för läkare, 30 hp

Engelskt namn: Sports Medicine, for team doctors

Denna kursplan gäller: 2022-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 3ID022

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2010-08-20

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-12-21

Innehåll

Kursen ger kunskaper inom det idrottsmedicinska vetenskapsområdet där de fördjupade teoretiska kunskaperna i idrottstraumatologi integreras med praktiska undersökningsmoment och verkliga CASE gällande idrottsskador. Vidare innehåller kursen en idrottsfysiologisk fördjupning där kunskapen tillämpas mot olika typer av idrott och olika grupper t.ex. med avseende på ålder, kön och genus. Även tillämpade laborationer och demonstrationer i idrottslabbet ingår. I kursen ingår en individuell uppgift där studenten reflekterar över hur teori och praktik integreras i teamarbete i idrotten.
Ålder, kön och genus är exempel på centrala teman som belyses under hela kursen.

Förväntade studieresultat

 • analysera cirkulationssystemets och skelettmuskulaturens fysiologi i relation till idrott och träning och relevanta tester
 • förklara hur idrottsfysiologiska tester i laboratorium och fält kan användas som underlag för prestationsbedömning och träningsplanering via deltagande i aktiviteter i Idrottslabbet
 • analysera olika typer av idrotter - utifrån fysiska krav, träningsupplägg samt vanliga skador och dess behandling och rehabilitering
 • visa kunskap om vävnaders läkningsprocess och dess relation till rehabiliteringsplanering
 • analysera betydelsen av kost och näringslära samt kosttillskott i relation till idrott
 • analysera och förklara effekter av doping
 • förklara centrala idrottsfysiologiska begrepp
 • diagnosticera skador samt bedöma hur skador och sjukdomar och andra specifika tillstånd ska hanteras i samband med idrott ur ett medicinskt perspektiv
 • reflektera över hur teori och praktik integreras i teamarbete i idrotten
 • reflektera över ålder, kön, genus och typ av idrott i relation till skador och prestation
 • reflektera över etiska ställningstaganden inom idrott

Behörighetskrav

Någon av följande förkunskaper krävs:
- Läkarexamen eller kunskaper minst motsvarande utbildning till och med "klinisk kurs 3" på läkarprogrammet vid Umeå universitet
- Sjukgymnast-/fysioterapeutexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott)
- Sjuksköterskeexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning  inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott)
- Biomedicinsk analytikerexamen inriktning klinisk fysiologi med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott).


Dessutom krävs engelska A/6 eller engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljö inklusive idrottslabbet, case, seminarier eller gruppövningar. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik
För att registreras på kursen krävs fysisk närvaro vid upprop. Övriga utbildningsinslag som kräver fysisk/aktiv närvaro anges i schema.

Examination

De teoretiska kunskaperna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter på en tvågradig skala: godkänd (G) eller underkänd (U) samt skriftlig tentamen på en tregradig skala: väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Den individuella fördjupningsuppgiften examineras individuellt muntligen och bedöms på en tvågradig skala: godkänd (G) eller underkänd (U). Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är genomförda. För betyget väl godkänd (VG) krävs VG på tentamen.
Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt att efter skriftlig begäran hos Utbildningsstrategiska nämnden få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande möjlighet att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle förlorar sin rätt att delta i ytterligare prov på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbilding som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 51

Obligatorisk litteratur

Kompendier och annat material
Idrottsmedicin :
Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

Bahr Roald
Idrottsskador : en illustrerad guide
2. uppl. : Stockholm : SISU Idrottsböcker i samverkan med Internationella olympiska kommittén : 2015 : 495 s. :
ISBN: 978-91-87745-50-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Brukner & Khan's clinical sports medicine. : Volume 1 Injuries
Brukner Peter, Khan Karim, Clarsen Ben, Cook Jill, Cools Ann, Crossley Kay, Hutchinson Mark, McCrory Paul, Bahr Roald
5th edition. : North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill Education (Australia) : 2016. : 1056 pages. :
ISBN: 978-1-74376-138-0
Se Umeå UB:s söktjänst

The IOC Manual of Sports Injuries
Bahr , Roald
John Wiley & Sons : 2012 : 520 s. :
ISBN: 978-0-470-67416-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Physiology of sport and exercise
Wilmore Jack H., Costill David L., Kenney W. Larry.
4. ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : cop. 2008 : xvii, 574 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0717/2007019594.html
ISBN: 978-0-7360-5583-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst