Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi, 15 hp

Engelskt namn: Basic human biology and functional anatomy

Denna kursplan gäller: 2019-02-04 och tillsvidare

Kurskod: 3ID030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet arbetsterapeut-sjukgymnast- idrottsvetenskapliga programmen inriktn idrottsmed coaching, 2012-05-30

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-02-14

Innehåll

Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi, 15 hp behandlar grunderna i kroppens basala funktioner och struktur och hur dessa påberkas av fysisk aktivitet. Kursen är uppdelad i två moment om 7,5 hp vardera.

Moment 1 - Grundläggande och funktionell anatomi, 7,5 hp innehåller rörelseapparatens (skelett, muskler och leder) tillämpade anatomi. Dessutom ingår basal undervisning om vävnaders skademekansimer, läkningsprocesser och behandlingsprinciper av idrott- och motionsrelaterade skador. I momentet ingår även utbildning i basal manuell mjukdelsterapi (teori och praktik).

Moment 2 - Humanbiologi, 7,5 hp innehåller grundläggande cellbiologi och kemi, introduktion i biokemi, molekylärbiologi och näringsfysiologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Moment 1:
 • rörelseorganens grundläggande anatomi och funktion
 • basala skademekanismer och läkningsprocesser relaterat till träning
 • förstå och tillämpa betydelsen av rörelseorganens anatomi och funktion relaterat till prestation och hälsa inom träning
 • redogöra för uppkomst samt evidensbaserad behandling av vanligt förekommande idrottsskador
 • beskriva effekterna utav, samt praktiskt genomföra basal manuell mjukdelsterapi
 • på ett adekvat sätt omhänderta en adept i en akut skadesituation
Moment 2:
 • grundläggande kemi, biokemi, human cellbiologi och näringsfysiologi
 • olika celltypers anatomi och anpassningsbarhet
 • redogöra för grundläggande regleringsmekanismer som på cellnivå styr ämnesomsättningen, specifikt relaterat till omsättning av kolhydrater, protein och lipider
 • beskriva grundläggande skillnader mellan olika celltyper med avseende på cellfunktion, ämnesomsättning och anpassningsbarhet
 • redogöra för hur grundläggande reglering av cellers och kroppsvävnaders homeostas går till, samt visa förståelse för bakomliggande mekanismer
 • visa förståelse för människokroppens kemiska grunder och de biokemiska processer som styr cellers och kroppsvävnaders funktioner
 • beskriva och tillämpa vedertagna metoder som används för studier av human cell- och vävnadsbiologi
 • bidra till samverkan/förståelse för liknande ämnesområden mellan olika utbildningsprogram vid medicinska fakulteten.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsning, laborationer i idrottsmiljöer inklusive idrottslabbet samt seminarier eller gruppövningar. Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Studenten examineras skriftligt på en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd på respektive moment. Basal manuell mjukdelsterapi examineras enligt betygskala Godkänd eller Underkänd.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationernas olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att erhålla betyget Väl Godkänd för helkurs krävs betyget Väl Godkänd på kursens båda moment.

Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programrådet, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av hel eller del av kurs beslutas av Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coaching (PRASI) efter ansökan. Blankett återfinns på
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/17/17173_sa11.pdf

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.