Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Funktionell och korrektiv träning, 15 hp

Engelskt namn: Functional and corrective exercise

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 till 2016-01-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ID038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-06-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-08-27

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande funktionella tester, löpanalys och korrektiv träning med fokus mot idrott och hälsoområdet. Stor vikt läggs på det praktiska momenten, med koppling till kunder/klienter, där studenten bl.a. lär sig att utföra klinisk ledundersökning. Vidare utför studenterna fördjupade litteraturstudier med utgångspunkt från evidensbaserad rehabilitering av vanligt förekommande skador. I kursen problematiseras betydelsen av funktionell biomekanik för en hälsosam prestationsutveckling och skadeprevention. Studenten fördjupar sina kunskaper och färdigheter i massage och mjukdelsmobilisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förklara de biomekaniska principer som är viktiga inom idrott i relation till prestationsutveckling och skadeprevention
 • Förklara de biomekaniska principerna som används vid löpanalys 
Färdighet och förmåga
 • Utföra klinisk ledundersökning
 • Utföra grundläggande tejpning av olika ledskador
 • Utföra terapeutiska töjningar och triggerpunktsbehandling
 • Utföra funktionell rörlighetsanalys
 • Instruera i adekvata övningar för att förbättra och samordna globala och effektiva kroppsrörelser
 • Självständigt tillämpa och med ett kritiskt förhållningssätt planera individuellt anpassat träningsprogram utifrån individens testresultat och personliga träningsmål 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Bedöma när en individs tillstånd kräver vidare hantering av medicinsk personal
 • Visa ett professionellt förhållningssätt och respekt för den enskilde utifrån värdighet, självbestämmande och integritet

Behörighetskrav

Univ: Godkänt betyg i följande kurser eller moment ingående i Tränarprogrammet eller motsvarande kunskaper: moment 1, Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi 7,5 hp, Människans fysiologi och hälsa 15 hp. Genomgången kurs Träningens biologi och systematik 15 hp, Tränarprogrammet eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.
Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.
 

Examination

 • Examination sker genom skriftlig tentamen samt utifrån visad förmåga att självständigt och i grupp redovisa uppgifter under kursen.
 • Examination av praktiska inslag sker individuellt

Studentens prestation vid skriftlig tentamen bedöms i en tregradig betygsskala; Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Studentens prestation vid labbrapporter, praktiska inslag och muntliga redovisningar bedöms i en tvågradig betygsskala: Godkänd eller Underkänd.

Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att – efter skriftlig begäran hos programrådet – få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak/. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.
 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

• Vetenskapliga publikationer
Idrottsmedicin :

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Thomeé Roland, Swärd Leif, Karlsson Jon
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2011 : 344 s. :
ISBN: 978-91-86323-09-7
Se bibliotekskatalogen Album

Bahr Roald
The IOC manual of sports injuries [Elektronisk resurs] : an illustrated guide to the management of injuries in physical activity.
Hoboken : John Wiley & Sons : 2012. : 1 online resource (516 p.) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781118467947
Se bibliotekskatalogen Album

Elphinston Joanne
Total stabilitetsträning för prestationsutveckling och skadeprevention
2. utvecklad och uppdaterad uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2014 : 384 s. :
ISBN: 9789186323967
Se bibliotekskatalogen Album