Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 15 hp

Engelskt namn: Sports Medicine: Science, Research Methods and Ethics

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 3ID045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-04-22

Innehåll

Kursen innehåller moment som ska ge färdigheter som ska underlätta formulering och planering av en vetenskaplig uppsats inom det idrottsmedicinska området och innefattar vetenskapsteori, litteratursökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik samt evidensbaserad medicin.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • diskutera och värdera betydelsen av olika vetenskapsteoretiska synsätt för idrottsmedicinsk forskning
 • förklara grundläggande etiska principer som fungerar som riktlinjer för forskning samt tillämpa dessa och vidare reflektera över olika etiska dilemman
 • argumentera för ett evidensbaserat arbetssätt
 • självständigt planera och genomföra riktade litteratursökningar i relevanta databaser
 • kritiskt granska och värdera olika vetenskapliga metoder
 • tillämpa och värdera grundläggande statistiska metoder
 • visa på ett kritiskt förhållningssätt för att utvärdera idrottsmedicinsk verksamhet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om 180 hp i idrottsmedicin, sjukgymnastik/fysioterapi eller dietistexamen, varav 15 hp vetenskapligt examensarbete. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier alternativt svenska 3 samt engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av förleläsningar, individuella fördjupningsstudier samt handledda seminarier. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Kursen är delvis nätbaserad och är upplagd som en modifierad distansutbildning med obligatoriska kursträffar i Umeå. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftliga redovisningar och tentamina samt muntligt i seminarieform.
Studentens prestation vid skriftlig tentamen och skriftliga redovisningar bedöms i en tregradig betygsskala; Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Studentens prestation vid muntlig redovisning bedöms i en två-gradig betygsskala; Godkänd eller Underkänd.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd krävs godkänt vid muntlig redovisning samt Väl godkänd vid samtliga skriftliga redovisningar och tentamina. För betyget Godkänd på kursen krävs minst Godkänd på samtliga examinerande delar.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Bedömningskriterierna redovisas i studieguiden.
Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras – vid examination av obligatoriska seminarier om antalet deltagare är mindre än två, blir detta istället blir examinerat med en skriftlig inlämningsuppgift.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Vid underkänt betyg har studenten rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap22).
I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet i idrottsmedicin. Examination/förnyad examination baseras på samma kursplan som ordinarie examination garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen genomgått omfattande förändringar. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Övriga föreskrifter

tudierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak/. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Research methods in physical activity
  Thomas Jerry R., Nelson Jack K., Silverman Stephen J.
  6th ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2011. : xiii, 457 p. :
  ISBN: 9780736089395 (hard cover)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson-Lappalainen Rosmari
  Forskningsetik och perspektivval
  2., [omarb. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1995 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-44-26612-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer
  Idrottsmedicin :

 • Giltig från: 2015 vecka 34

  Research methods in physical activity
  Thomas Jerry R., Nelson Jack K., Silverman Stephen J.
  6th ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2011. : xiii, 457 p. :
  ISBN: 9780736089395 (hard cover)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björk Jonas
  Praktisk statistik för medicin och hälsa, eLabb abonnemang 12 mån - e-läromedel - online – digital - interaktiv – webb [Elektronisk resurs]
  Liber : 2011 : s. :
  ISBN: 9789147907694 (Onlineprodukt med kuvert)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson-Lappalainen Rosmari
  Forskningsetik och perspektivval
  2., [omarb. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1995 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-44-26612-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer
  Idrottsmedicin :