Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 15 hp

Engelskt namn: Sports Medicine: Science, Research Methods and Ethics

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 3ID045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-04-22

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-06-01

Innehåll

Kursen innehåller moment som ska ge färdigheter som ska underlätta formulering och planering av en vetenskaplig uppsats inom det idrottsmedicinska området och innefattar vetenskapsteori, litteratursökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik samt evidensbaserad medicin.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Förklara och beskriva grundläggande begrepp och metoder inom vetenskap, statistik och etik

Färdigheter och förmåga:
2. Självständigt genomföra riktade litteratursökningar i relevanta databaser
3. Tillämpa och argumentera för ett evidensbaserat arbetssätt
4. Självständigt utföra och värdera relevanta statistiska analyser
5. Tillämpa etiska principer och riktlinjer inom forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
6. Kritiskt granska och värdera vetenskapliga metoder och med olika forskningsansatser
7. Granska och värdera olika statistiska metoder och analyser
8. Reflektera över olika forskningsrelaterade etiska problem
9. Diskutera och värdera betydelsen av olika vetenskapsteoretiska synsätt för idrottsmedicinsk forskning
10. Kritiskt granska och reflektera över vetenskapliga, metodologiska och etiska aspekter utifrån idrottsmedicinska fallbeskrivningar

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs en kandidatexamen om 180 hp i idrottsmedicin, sjukgymnastik/fysioterapi eller dietistexamen, varav 15 hp vetenskapligt examensarbete. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier alternativt svenska 3 samt engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av förleläsningar, grupparbete, individuella fördjupningsstudier samt handledda seminarier. Kursen är delvis nätbaserad och är upplagd som en modifierad distansutbildning med obligatoriska kursträffar i Umeå. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska.

Examination

Kursmål 1, 7 och 10 examineras via skriftlig individuell salstentamen

Kursmål 3, 6, 8 och 9 examineras gruppvis via muntligt seminarium samt skriftliga inlämningsuppgifter

Kursmål 4 och 5 examineras individuellt via skriftlig inlämningsuppgift

Kursmål 2 examineras individuellt via praktisk examination

Studentens prestation vid salstentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Studentens prestation vid muntliga och skriftliga redogörelser bedöms som Underkänd eller Godkänd.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Research methods in physical activity
Thomas Jerry R., Nelson Jack K., Silverman Stephen J.
6th ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2011. : xiii, 457 p. :
ISBN: 9780736089395 (hard cover)
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar tillkommer
Idrottsmedicin :