"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande humanfysiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Fundamentals of Human Physiology

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 3ID102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i människans fysiologi och inbegriper människokroppens uppbyggnad och funktion, från cell, vävnad, organ och organsystem till integrativ samverkan. Ett genomgående tema är kroppens funktion i relation till ålder och kön. Enklare fysiologiska mätningar samt agerande vid akuta besvär (t.ex. hjärt- och lungräddning) ingår.

Förväntade studieresultat

  1. På grundläggande nivå beskriva cellers, vävnaders, organs och organsystems anatomi, funktion och reglering
  2. Redogöra för människokroppens grundläggande biokemiska och cellbiologiska funktioner
  3. Identifiera risker vid fysiologiska mätningar, provtagningar och kliniska tester
  4. Använda grundläggande kliniska tester för respiratorisk och kardiovaskulär funktion
  5. Beskriva fysiologiska funktioner relaterade till kön och ålder
  6. Teoretiskt beskriva och praktiskt utföra hjärt- och lungräddning (HLR)
  7. Bidra till samverkan/förståelse för liknande ämnesområden mellan olika utbildningsprogram vid medicinska fakulteten

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet samt seminarier och gruppövningar. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med testpersoner. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmål 1-5 examineras via skriftlig salstentamen och bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Kursmål 6 examineras genom muntligt och praktiskt prov och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

Kursmål 7 examineras individuellt via inlämnad skriftlig uppgift och bedöms som Godkänd eller Underkänd.

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömingsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med minst godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänivsas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anspassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillflälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Om kursen har upphört att gälla eller kursplanen gennomgått större förändringar garanteras prov/förnyat prov baserat på samma kursplan som ordinarie tentamen under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoräknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Fysiologi
Lännergren Jan, Westerblad Håkan, Ulfendahl Mats, Lundeberg Thomas
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 397 sidor :
ISBN: 978-91-44-11485-9
Se Umeå UB:s söktjänst