"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Funktionell rörelseanalys för skadeprevention och idrottsprestation, 7,5 hp

Engelskt namn: Functional Movement Analysis for Injury Prevention and Sports Performance

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID502

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Kursen bygger vidare på kunskaper från programmets första två terminer, samt om biomekanik, motorisk kontroll och idrottsskador.

Under kursen tränar studenterna praktiskt på att uföra analys av funktionella rörelser och tester av rörelsekontroll hos friska idrottare och motionärer.

Funktionell rörelseanalys sätts i relation till skadeprevention och idrottsprestation utifrån såväl grupp- som individnivå, där studenterna lär sig att självständigt utföra funktionella rörelseanalyser och med dessa som bas instruera övningar för skadeprevention eller för att öka prestation. Kritisk granskning av aktuella koncept för analys av funktionell rörlighet är en central del av kursen.

Kursen omfattar hjärt-lungräddning som även inkluderar hantering av hjärtstartare.

Praktiska uppgifter ingår som medför fysisk kontakt med testpersoner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Beskriva faktorer som påverkar funktionell rörlighet via användande av relevanta begrepp
2. Förklara hur smärta kan begränsa funktionell rörlighet ur ett fysiologiskt perspektiv
3. Beskriva varningssignaler för samt bakomliggande orsaker till akut hjärtstopp

Färdigheter och förmåga:
4. Korrekt utföra och analysera funktionell rörlighetsanalys enligt tågordning och givna instruktioner för olika metoder 
5. Instruera övningar relaterade till att förbättra och samordna globala och effektiva rörelsemönster
6. Utforma individanpassade träningsprogram i skadeförebyggande eller prestationshöjande syfte baserat på en funktionell rörelseanalys
7. Genomföra hjärt-lungräddning med hjärtstartare enligt svenska HLR-rådets riktlinjer och rekommendationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
8. Visa ett professionellt förhållningssätt och respekt för den enskilda individen vid utförande av tester och instruktioner

Behörighetskrav

60 hp inom huvudområdet där följande kunskaper ska ingå: kunskaper om människans anatomi och fysiologi motsvarande 15 hp, idrottsfysiologi rörande styrka respektive uthållighet motsvarande 7,5 hp vardera samt grundläggande kunskaper i biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Kursen är campusbaserad och undervisningen sker i form av föreläsningar, problembaserat arbete utifrån specifika CASE, praktiska laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet (Umeå Movement and Exercise Laboratory), samt eget arbete individuellt och i grupp.

I kursen ingår examinerande obligatoriska moment där studentens förmåga att utföra praktiska uppgifter bedöms vilket inkluderar fysisk kontakt med kunder/klienter.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Delar av undervisningen kan ske på engelska.

Examination

Kursmål 1-3 examineras individuellt via skriftlig salstentamen.
 
Kursmål 4,5 och 8 examineras individuellt via praktiskt prov med klient.

Kursmål 6 examineras individuellt genom muntlig presentation vid ett seminarium.

Kursmål 7 examineras indivuellt genom praktiskt prov.

Salstentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Övriga delar bedöms som Underkänd eller Godkänd. För Godkänd på kursen krävs Godkänd på alla examinerade delar. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Coker Cheryl A.
Motor learning and control for practitioners
Fourth edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : 370 pages :
ISBN: 9781138736986
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Elphinston Joanne
Total stabilitetsträning för prestationsutveckling och skadeprevention
2. utvecklad och uppdaterad uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2014 : 384 s. :
ISBN: 9789186323967
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst