Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Attack och försvar, 12,7 hp

Engelskt namn: Attack and Defence

Denna kursplan gäller: 2011-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3MB021

Högskolepoäng: 12,7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programkomittén för läkarutbildningen, 2008-01-29

Reviderad av: Programrådet för läkarutbildningen, 2011-06-27

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande mikrobiologi samt mikrobiell patogenes och virulens för bakterier, virus, svampar och parasiter. Vidare omfattar momentet, prokaryot cell- och molekylärbiologi, mikrobiologisk metodik, mikrobiell epidemiologi, zoonoser, diagnostik, vårdhygien, överkänslighetsreaktioner, transplantationsimmunologi, vaccinologi, antimikrobiell terapi, samt värdens skydd mot olika mikrobiella infektioner inkluderande infektionsimmunologi. Kursen omfattar också analys av vetenskapliga arbeten.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - Förklara grundläggande principer inom prokaryot cell- och molekylärbiologi. - Redogöra för förekomst, struktur, klassificering och egenskaper hos ett urval av medicinskt viktiga virus, bakterier, parasiter och svampar. - Utföra aseptiskt handhavande av mikroorganismer för odling, kvantifiering och analys. - Förklara principer för mikrobiell patogenes och virulens, hur olika symptom uppkommer och hur värd och parasit interagerar. - Förklara betydelse och förekomst av normal mikrobiota (normalflora) - Förklara mikroorganismers immunmodulerande förmåga och konsekvenserna av defekter i infektionsförsvaret. - Förklara mekanismerna för persistenta infektioner - Förklara mekanismerna för värdens skydd mot infektion - Förklara verkningsmekanismer och resistensmekanismer vid behandling av mikrobiellt orsakade infektioner - Förklara mekanismerna för överkänslighetsreaktioner och transplantationsavstötning - Förklara de grundläggande principerna för vaccinutveckling och mikrobiella infektioners inverkan vid vaccination - Beskriva principer för diagnostik av mikroorganismer - Beskriva principer och rutiner kring smittspårning, smittoöverföring, anmälning av smittsamma sjukdomar samt profylaktiska åtgärder (livsmedelshygien, vattenhygien) - Demonstrera ett vetenskapligt förhållningssätt vid inhämtande av såväl etablerade som nytillkomna kunskaper inom området.

Behörighetskrav

Univ: Introduktionskurs (3MK006), Cellens struktur och funktion (3MK007), Organsystemens struktur och funktion (3BM013), Professionell utveckling: kurs 1 (3ME040) och kurs 2 (3ME041) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, laborationer och eget arbete med tillhörande grupp-/caseövningar. Obligatorisk närvaro gäller på grupp-/caseövningar och laborationer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och/eller i slutet av kursen. Studentens prestation bedöms på en tvågradig betygsskala, Godkänd eller Underkänd. Kursen kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett tentamenstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje kursstart därutöver, efter anmälan, möjlighet till tentamen. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En studerande som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle måste avbryta sina studier. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs har rätt att, efter skriftlig begäran hos programkommittén, få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Poäng för kursen ges till studenter som fått godkänt på den slutliga examinationen, samt deltagit och fått godkänt på alla obligatoriska delmoment. TILLGODORÄKNANDE I de fall tillgodoräknande är möjligt beslutar program-kommittén i samråd med kurssamordnaren om tillgodoräknande efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket vilken kurs/kursmoment som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.