"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän och oral patologi, 11 hp

Engelskt namn: Pathology

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ME063

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2009-06-16

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-05-24

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 3, 4.
Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1 7 högskolepoäng (Allmän patologi, termin 3)
Delkurs 2 4 högskolepoäng (Oral patologi, termin 4)

Delkurs 1

 • Allmän patologi av betydelse för blivande tandläkare
 • Inflammation, cellskada, tumörlära och cirkulation
 • Vanliga sjukdomar i digestionsorgan, urinvägar, endokrina organ, cirkulations- och andningsorgan, rörelseorgan, nervsystem och reproduktionsorgan av betydelse för blivande tandläkare.

Delkurs 2
Histopatologiska och kliniskt odontologiska aspekter på:

 • benigna och maligna förändringar i munslemhinnan
 • cystor
 • spottkörtelsjukdomar
 • odontogena och icke odontogena tumörer
 • systemsjukdomar med orala manifestationer
 • svamp- och virusinfektioner i munslemhinnan
 • patologisk-anatomisk diagnos (PAD)

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha kunskaper om sjukdomars etiologi, patogenes, histopatologi, symtom och klinik
 • besitta goda kunskaper beträffande basala processer för uppkomst av sjukdomar med tonvikt på tumörlära, cellskada, inflammation
 • visa översiktlig kunskap om de olika organsystemens vanligaste sjukdomar
 • ha tillägnat sig kunskaper av vikt för tandläkares förståelse av sjukdomstillstånd på andra ställen än i munhålan och hur dessa påverkar kroppen som helhet.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna tillämpa patologiska grundkunskaper i diagnostik och behandling inom tandvården
 • kunna identifiera patologi i vävnadsprover.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha inhämtat övergripande kunskaper om vanliga sjukdomstillstånd i munslemhinna och käkar
 • kunna redogöra för sekundära effekter av patologiska processer i munslemhinna och käkben ur ett histopatologiskt och kliniskt perspektiv.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna skilja mellan god- och elakartade förändringar samt hur sådana förändringar diagnostiseras och omhändertas
 • känna till hur man tar biopsi och tolkar remissvar
 • kunna lämna förslag på diagnos och möjliga differentialdiagnostiska alternativ med hjälp av histopatologiskt utseende.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska:

 • visa förståelse för vikten av att diagnoser baseras på information såväl från kliniska observationer som laboratorieprov
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet vid Umeå universitet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår delkurs 1 respektive genomgått samtliga kurser som föregått delkurs 2. För att få börja termin 3 krävs minst 30 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska totalt ha uppnått minst 60 högskolepoäng inom programmet.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, preparatdemonstrationer, egna mikroskopiövningar, obduktionsdemonstrationer, litteratursökningar och seminarier. Vidare ingår inläsning och gemensam genomgång/diskussion av vetenskaplig artikel inom ämnesområdet.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom skriftligt slutprov och godkända obligatoriska moment. Den studerandes prestation bedöms även vid individuell diagnostikövning, vilken ska vara godkänd.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Behörighetskravet ” För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat” gäller fr.o.m. de som antagits vårterminen 2018 till programmet eller senare.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 5

Essentials of Rubin's pathology
Rubin Emanuel, Reisner Howard M.
6. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2014 : xii, 826 p. :
ISBN: 9781451110234
Se Umeå UB:s söktjänst

Robbins basic pathology
Kumar Vinay, Abbas Abul K., Aster Jon C., Robbins Stanley L.
10. ed. : Philadelphia, PA : Elsevier Science Health Science : 2017 : xiv, 935 s. :
ISBN: 9780323353175
Se Umeå UB:s söktjänst

Core pathology
Stevens Alan, Lowe James, Scott Ian S., Stevens Alan
3rd ed. : Edinburgh : Mosby : 2009 [dvs 2008] : xii, 632 p. :
ISBN: 978-0-7234-3459-7 (pbk.) (International ed.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Oral and maxillofacial pathology
Neville Brad W., Damm Douglas D., Allen Carl M., Chi Angela C.
Fourth edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2016] : xiii, 912 pages :
ISBN: 9781455770526
Se Umeå UB:s söktjänst