"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän vuxentandvård, 3 hp

Engelskt namn: Comprehensive Dentistry

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3ME065

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2015-04-23

Innehåll

Kursen ges för utbytesstudenter inom tandläkarprogrammet, termin 9.

Träning i kliniskt odontologiskt omhändertagande, behandling och prognosbedömning av vuxna patienter, inkluderande akut- och revisionstandvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha tillägnat sig ett professionellt förhållningssätt såsom förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i kliniken
 • uppvisa kunskap om adekvat journalföring och ha insikt i debitering av de vanligast förekommande åtgärderna i allmäntandvård.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter vid undersökning av patienter samt vid diagnostisk av sjukdomstillstånd
 • kunna omvandla sina teoretiska kunskaper i kliniken och ge patienter adekvat vård och rådgivning utifrån den enskilde patientens tillstånd och förutsättningar
 • ha en helhetssyn på patienten i sin behandlingsplanering och därmed ta patientens medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden i beaktning
 • kunna diagnostisera olika akuta tillstånd och ge adekvat vård
 • kunna sätta mål för behandling, bedöma behandlingstid, prognos samt behandlingskostnader
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera sitt kliniska arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa förmåga till teamarbete och samverkan med patienter och medarbetare inom tandvård och i förekommande fall sjukvård
 • visa ett empatiskt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, anhöriga och medarbetare
 • visa förmåga till helhetssyn vid behandling och därmed värna om och respektera patientens behov och autonomi.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha genomgått kurser som motsvarar förgående kurser termin 1- 8 på tandläkarprogrammet.Kursen ges för utbytesstudenter inom tandläkarprogrammet, termin 9.

Undervisningens upplägg


Den studerande ska under handledning bedriva klinisk färdighetsträning. Obligatoriska patientredovisningar och falldiskussioner i seminarieform ingår. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kontinuerlig bedömning sker i den kliniska verksamheten. Därutöver bedöms den studerandes kunskaper i obligatoriska seminarier. För att bli godkänd på kursen krävs godkänd bedömning, genomförande av obligatoriska moment och godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla delar är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.  Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som blivit underkänd i obligatoriska moment har rätt att genomgå förnyat moment två gånger. Om den studerande efter tre moment fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som erhållit sammanlagt fem tillfällen att komplettera obligatoriskt moment men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.