"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk kommunikation på Svenska 1, 15 hp

Engelskt namn: Medical Communication in Swedish 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME090

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2018-06-05

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen Medicinsk kommunikation på svenska 1 (15 hp) baseras på de fyra språkliga huvudfärdigheterna muntlig och skriftlig kommunikation, hörförståelse samt läsförståelse som stöttas med studier i grammatik och ordkunskap. Tematiska och patientnära medicinska fokusområden genomsyrar också arbetet med de fyra huvudfärdigheterna. Kursen består av tre moment:
 
Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp):
Skriftlig framställning: huvudsakligen inriktad på sammanfattning och kommentarer av texter och inspelade program med medicinskt innehåll.
Grammatikundervisning: baserad på studenternas behov för att kunna uppnå erfordrad nivå vad gäller kursens fyra språkliga huvudfärdigheter. Muntlig kommunikation: träning i olika talsituationer med medicinskt fokus, huvudsakligen interaktion men även presentation. Uttalsträning.
 
Hör- och läsförståelse (6 hp):
Läsförståelse: Läsning av innehållsligt och språkligt tämligen komplexa texter med medicinskt fokus. Läsningen inriktas mot olika lässtrategier beroende på syftet med läsningen: detaljförståelse, övergripande förståelse samt informationssökning. Seminarier om skönlitteratur som handlar om sjukvård och sjukdom ur ett personligt och samhälleligt perspektiv. Hörförståelse: baserad på dialoger, inspelad media men även föreläsningar och seminarier med medicinskt fokus och med olika dialektala och talspråkliga varianter. Medicinskt inriktad diktamen för extra träning av facktermer och fraser. Ordkunskap: baserad på studenternas behov för att kunna uppnå erfordrad nivå vad gäller kursens fyra språkliga huvudfärdigheter.
 
Medicinskt fokus (3 hp):
Temastudier i patientnära svenska med medicinsk inriktning när det gäller bland annat att benämna symtom, kroppsdelar och sjukdomar liksom att i patientsamtal ställa korrekta frågor samt ge instruktioner och råd.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs ha kunskaper om:

 • Terminologi som används inom svensk sjukvård

Färdigheter och förmåga:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • använda ord och fraser och redogöra för deras betydelse i ett givet sammanhang.
 • använda ett antal vanligt förekommande och centrala medicinska begrepp och fraser, viktiga för kommunikation med patienter och övrig personal.
 • anpassa språket efter situation och samtalspartner.
 • delta i diskussioner och samtal om ämnen med medicinskt fokus.
 • samtala och ge information så pass flytande och ledigt informationen framgår tydlig
 • ge tydliga och patientanpassade beskrivningar av medicinska problem.
 • skriva sammanfattningar av och personliga kommentarer till texter och inspelad media.
 • med tydlig struktur muntligt och skriftligt sammanfatta och redovisa information från olika källor.
 • redogöra för samt diskutera innehållet i olika typer av längre muntliga presentationer och samtal med medicinskt fokus.
 • redogöra för och diskutera texter av viss komplexitet inom det medicinska området.
 • redogöra för och diskutera skönlitteratur med medicinskt tema.
 • uppvisa god förståelse av texter med medicinskt innehåll.
 • göra ovanstående på en språklig nivå vad avser uttal, ordval, grammatik och pragmatik som möjliggör adekvat kommunikation med patienter och med övrig vårdpersonal där den givna informationen i regel kan följas och förstås utan större ansträngning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänt betyg ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • samtala och lämna information på ett sätt som inte upplevs kränkande eller diskriminerande.
 • kommunicera med patienter och personal inom vårdsektorn på ett professionellt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet i svenska; Svenska B eller Svenska 3. Läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz av motsvarande längd, innehåll och nivå som svensk läkarutbildning. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov för läkare.

Undervisningens upplägg

Medicinsk kommunikation på svenska 1 är en distanskurs med omfattande nätstöd och med såväl lärarledda studier som självstudier. Tre gånger per termin kommer studenterna till campus för undervisning och tentamina. Undervisningen anpassas kontinuerligt efter genomförd formativ bedömning, och kursen bedrivs huvudsakligen enligt modellen flipped classroom, med genomgångar och övningar på nätet samt lärarledda analyser, seminarier och diskussioner. Studenterna kommer även att samarbeta med varandra på nätet i bland annat muntliga och skriftliga uppgifter.

Stora delar av undervisningen kommer att ske med stöd av internetbaserade läromedel och läraktiviteter. Därför krävs tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling med god kvalité/bandbredd.

Språknivån kommer att testas i början av kursen och den kommer, i viss mån, att påverka kursens uppläggning.

Examination

Kursen examineras genom:

Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp): Obligatoriska muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter under terminen, varav en muntlig sammanfattning av inspelad media.  En skriftlig campusförlagd tentamen bestående av en sammanfattning med kommentarer samt en muntlig tentamen i form av ett samtal baserat på presentationer av texter med medicinskt fokus.
 
Hör- och läsförståelse (6 hp): En nätbaserad tentamen och en campusförlagd sluttentamen i hörförståelse. Ett obligatoriskt seminarium under terminen baseradt skönlitterära texter. En campusförlagd skriftlig sluttentamen i läsförståelse och ordkunskap.
 
Medicinskt fokus (3 hp): Olika typer av obligatoriska, muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för momenten Muntlig och skriftlig kommunikation (6 hp) samt Hör- och läsförståelse (6 hp), samt betygsgraderna Godkänd eller Underkänd för momentet Medicinskt fokus (3 hp). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd på de skriftliga och muntliga campusförlagda salstentamina. Slutbetyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan till exempel vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
 
En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL) begära annan examinator.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid skriftlig eller muntlig tentamen två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.
 
Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för Studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra moment.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Moment 1: Muntlig och skriftlig kommunikation, 6 hp

Form i fokus : Del C Övningsbok i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2016] : 209 sidor :
ISBN: 9789174346916
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Form i fokus : övningar i svensk grammatik. D. C Facit
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
1. uppl. : Lund : Folkuniv:s förl. : 2001 : 28 s. :
ISBN: 91-7434-409-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Egenproducerat material
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Material hämtat från digitala medier / UB:s digitala resurser
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Moment 2: Hör- och läsförståelse, 6 hp

Medicin : 2
Gillå Urban, Wide Peter
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : cop. 2018 : 371 sidor :
ISBN: 9789152325933
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läkarsvenska : hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländska läkare
Molander Emil, Tegsveden Deveaux Sofi
Stockholm : LYS : 2019 : 120 sidor :
ISBN: 9789198505788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3: Medicinskt fokus, 3 hp

Kroppen på svenska : illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonal
Molander Emil, Tegsveden Deveaux Sofi
Östersund : LYS läromedel : [2018] : 101 sidor :
ISBN: 9789198471519
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst