"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk praktik 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical practice 3

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME097

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2019-04-09

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen ingår i programmet kompletterande utbildning för utländska läkare med examen utanför EU (KUL) som ges vid Umeå universitet och fokuserar på att förbereda för kommande yrkesroll. Kursen belyser den svenska läkarrollen, generella kliniska färdigheter samt organisationsförståelse inklusive olika professioners roller och samverkan. I kursen ingår genomförande av patientkonsultationer samt andra kliniska moment som examineras med specifika bedömningsinstrument.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:

  • hur man i samråd med patienten utreder, diagnostiserar och behandlar vanliga och viktiga tillstånd inom slutenvård/primärvård
  • användningen av laboratoriediagnostik och bild- och funktionsmedicin samt värdera möjligheter, begränsningar och potentiella risker för undersökningsmetoderna
  • hur man gör en samlad bedömning utifrån symptom, kliniska fynd och diagnostiska undersökningar

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • snabbt orientera sig i ett patientärende, genomföra en patientkonsultation samt besluta om handläggning i samråd med patienten och ge adekvat och för patienten förståelig information
  • dokumentera i journal, formulera remisser och recept i enlighet med författningskraven
  • visa respekt för kompetensen hos andra yrkesgrupper samt kunna fungera väl i teamarbete
  • analysera faktorer i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:

  • värdera symtombild och riskfaktorer samt kunna bedöma vårdnivå utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
  • identifiera och värdera etiska problem i medicinsk praxis
  • reflektera över hur multidisciplinärt samarbete befrämjar vårdkvalitet

Behörighetskrav

Godkänt på kurserna Klinisk praktik 1, Medicinsk introduktionskurs, Medicinsk kommunikation på Svenska 1, Klinisk praktik 2 samt modulen Muntlig och skriftlig kommunikation i kursen Medicinsk kommunikation på Svenska 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av klinisk praktik på hälsocentral eller inom slutenvården. Studenterna kommer dels att auskultera tillsammans med läkare och andra personalkategorier men kommer också att själv genomföra handledda patientkonsultationer med fokus på anamnes och status. Studenten kommer vidare att fortlöpande föra loggbok med skriftliga reflektioner över sitt lärande baserat på genomförda patientkonsultationer och andra kliniska moment. Vid flera tillfällen under kursen genomförs strukturerad bedömning med feedback från handledare gällande måluppfyllelse och inlärningsbehov. Den kliniska praktiken kan genomföras vid studentens hemort eller vid något av de nordliga landsting där Umeå universitet bedriver undervisning för Läkarprogrammet - Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland eller Region Jämtland-Härjedalen. Praktikplats på hemort måste godkännas av Umeå universitet. Obligatoriska kursmoment är upprop och klinisk praktik. Undervisningen ges på svenska.

Examination

Examination kommer att ske individuellt under praktiken i form av strukturerad bedömning av patientkonsultationer (Mini-CEX) och andra kliniska moment av studentens handledare. En del av dessa bedömningar lämnas in skriftligt. Studenten lämnar även in skriftliga strukturerade egenbedömningar (lärandeloggar).

På de patientkonsultationer och andra kliniska moment som är examinerande samt på de skriftliga inlämningsuppgifterna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds ny klinisk praktik vars innehåll och längd fastställs av examinator. Totalt kan dock den kliniska praktiken ej upprepas mer än två gånger (maximalt tre tillfällen).

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under den kliniska praktiken och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.
 
Studietid
Under den kliniska praktiken kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.