"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till läkarutbildningen, 3 hp

Engelskt namn: Introductory course

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3MK009

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-03-17

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2022-11-01

Innehåll

Kursens syfte är att ge information om studier vid Umeå Universitet, studiesociala frågor, läkar- och forskarutbildning, läkarrollen som en medarbetare i vård och omsorg, samt medicinsk vetenskap och historia. Vidare innehåller kursen basal anatomi med medicinsk terminologi, grundläggande kemi samt professionell utveckling med en introduktion till klinisk etik och bemötande.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om:

 • Grundläggande vårdetiska principer och kommunikativa riktlinjer för framgångsrikt teamarbete. (Examensmål 1, 4, 5 och 10)
 • Offentlighets- och sekretesslagen. (Examensmål 1, 4, 5, 9 och 10)
 • Hur man bör bemöta patienter, närstående och vårdpersonal. (Examensmål 15)
 • Läkarens roll inom vård och omsorg samt hur denna påverkas av förändringar i sjukdomspanoramat, den medicinska utvecklingen och vårdens organisation. (Examensmål 5)
 • Huvuddragen av den naturvetenskapliga medicinens framväxt och hur man går tillväga för läkemedelsutveckling. (Examensmål 1, 2 och 3)
 • Grundläggande kemi. (Examensmål 1)
 • Grundläggande anatomisk terminologi och medicinskt latin. (Examensmål 1)
 • Strukturer/organ som bygger upp rörelseapparaten, nervsystemet, cirkulations- och respirationssystemet, digestionssystemet och urogenitala systemet. (Examensmål 1)
 • Basal anatomi och organens översiktliga grundfunktioner. (Examensmål 1)
 • Grundläggande pedagogiska principer. (Examensmål 23)

Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs skall studenten ha:

 • förmåga att identifiera vanliga vårdetiska avvägningar samt förstå dessa i termer av vårdetiska principer. (Examensmål 10)
 • förmåga att tillämpa Offentlighets- och sekretesslagen och innebörden av tystnadsplikt. (Examensmål 10)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på träningsdockor, anatomiska modeller, och palpationsövningar.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men vissa kursmoment kan komma att ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Kursen består av modulen kursfortfölj

 • Webbquiz
 • Gruppdiskussioner/redovisningar  

Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng

Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till Verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs i samverkan med Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, samt primärkommuner och ett antal privata aktörer i regionen. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav på professionellt förhållningssätt, vaccinationskrav eller andra vårdhygieniska föreskrifter, kan Medicinsk fakultet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Samma sak gäller om studenten inte uppfyller basala krav på språkfärdigheter i patientmöten eller andra arbetsmiljömässiga avvägningar görs av verksamheten.

Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas genomföra det verksamhetsintegrerade lärandet på annan praktikplats eller genom omplacering till annan studieort.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.