"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande psykoterapiutbildning barn, familj och samspel, 60 hp

Engelskt namn: Basic Education in Psychotherapy. Child and Family Interaction

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3MP018

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: ÖÖNedlagd, Psykoterapi

Beslutad av: Grundutbildningsrådet, Medicinska fakulteten, 2008-11-10

Innehåll

Kursen är en attachmentbaserad grundutbildning i psykoterapi och vänder sig till personer som arbetar med och har arbetslivserfarenhet av behandlingsarbete med barn och föräldrar. Kursen ger behörighet att senare söka till den legitimationsgrundade psykoterapeututbildningen, inriktningarna barn- och ungdom samt familj. Inom den Grundläggande psykoterapiutbildningen omfattar teori- och metoddelen 45 högskolepoäng som behandlar följande kunskapsområden. Modern utvecklingsteori, neurovetenskap, anknytningsteori och affektteori Familjesystemisk teori Samspelsteori och metodik Diagnostik och etiologi Vetenskapsteori, etik, livsåskådning, genus Forskning och utvärdering Inom momentet modern utvecklingsteori, neurovetenskap, anknytningsteori och affektteori presenteras klassisk och modern anknytningsteori, relevant neurovetenskap – hur barnets hjärna utvecklas i den tidiga anknytningsrelationen. Ett teoretiskt grundantagande är att utveckling och förändring sker i ett relationellt perspektiv, genom möten mellan människor på olika nivåer. Lekens salutogena aspekter för psykiskt välmående och utveckling kommer att belysas. Vidare behandlas hur avvikelser i utveckling kan uppstå. Inom momentet systemteori ges en kunskap om familjesystemets utvecklande och interagerande, systemteoretiska grundantaganden, teoriuppbyggnad och behandlingsmetodik. Det mer praktiska momentet samspelsteori och metodik inriktas mot familjeterapi och samspelsbehandling, parrelationsarbete, terapeutiskt förhållningssätt, interaktionsbedömningar dyad, triad mellan barn och föräldrar. Förhållningssätt i olika metoder kommer att integreras. Användandet av interaktionsanalys på mikronivå samt attachmentbaserad lek inom familjeterapeutiska ramar kommer att studeras och tränas. I detta moment ingår också lekfull grupp- familjebandling för barn och föräldrar. Diagnostik- och etiologimomentet ska utifrån teoretiska ramar ge den studerande perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa hos barn och familjer. Kursen ska ge den studerande kunskaper om sårbarhets och skyddsfaktorer i barnets och familjens miljö. Diagnostiska system kommer att tas upp och kopplas till olika former av behandling. Kursmomentet forskning och utvärdering innehåller, förutom teori, ett eget uppsatsarbete på 7,5 högskolepoäng, under handledning. Uppsatsarbetet syftar till kunskapsfördjupning inom det psykoterapeutiska området. Dessutom kommer det att ingå föreläsningar om vetenskapsteori, etik, livsåskådning samt genus. Ingående moment i kursen Introduktion 1,5 högskolepoäng Modern utvecklingsteori, neurovetenskap, 15,0 högskolepoäng anknytningsteori, affektteori Systemteori 5,0 högskolepoäng Samspelsteori (4 hp) och metodik (11 hp) 15,0 högskolepoäng Diagnostik och etiologi 4,0 högskolepoäng Vetenskapsteori, etik, livsåskådning, genus 1.5 högskolepoäng Forskning och utvärdering, teori och metod 3,0 högskolepoäng Uppsatsarbete 7,5 högskolepoäng Handledning, 120 timmar grupphandledning 7,5 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha - Grundläggande kunskaper i modern utvecklingsteori och metod. - Kunskaper att förstå uppkomst och utveckling av olika psykiska tillstånd hos barn utifrån ett salutogent och psykopatologiskt perspektiv. - Förmåga att integrera den nyförvärvade kunskapen med tidigare terapeutisk kunskap och erfarenhet. - Kunskaper om vilka processer som styr samspelet mellan barn och föräldrar. - Kunskap om det tidiga samspelets betydelse för det äldre barnet och dess familj. - Visad förmåga att möta förälder och barn utifrån deras specifika behovs och/eller funktionsnivå. - Kunskap att göra samspelsbedömningar förälder-barn och kunna återge dem till föräldrarna i en interaktiv, empatisk och terapeutisk anda. - Kunskap att använda sig av lekens kraft i det familjeterapeutiska sammanhanget. - Kunskap att hålla i barn-föräldragrupper. - Kunskap att omsätta de teoretiska kunskaperna i sin vardagliga kliniska verksamhet. - Kunskaper att förhålla sig till och kritiskt granska forskning och vetenskap.

Behörighetskrav

Eng A och Sv för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Den sökande skall: A Under utbildningstiden ha anställning eller uppdrag på arbetsplats som bedriver psykoterapi med möjligheter till familje- och samspelsbehandling, vilket ska kunna verifieras från arbetsgivaren; B Under utbildningstiden ingå i ett arbetsteam där man får sådana psykoterapeutiska arbetsuppgifter, som kan utgöra underlag för meningsfull handledning; C Ha genomgått yrkesutbildning och erhållit yrkesexamen omfattande 180 högskolepoäng inom vård och behandling som t ex socionom, sjuksköterska, läkare alternativt på annat sätt tillgodgjort sig motsvarande kunskaper. För att vara behörig så ska kraven A B och C vara uppfyllda.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distansutbildning och sträcker sig över fyra terminer. Teoridelen består av två utbildningsdagar per månad. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Handledning Handledning sker på eget patientarbete med barn och familj. Deltagarna ska bedriva eget kliniskt arbete som videoinspelas och utgör underlag för handledningen. Handledningen sker i grupp om högst 5 deltagare, 120 timmar. Frekvensen är varannan vecka under termin två, tre och fyra. Egenterapi För att få utbildningsbevis för kursen Grundläggande psykoterapiutbildning krävs genomförd egen terapi, 50 timmar. Om den studerande senare har för avsikt att söka den legitimationsgrundade psykoterapeututbildningen krävs denna egenterapi enligt psykoterapiutbildningens normer. Egen terapi ska genomföras av legitimerad psykoterapeut och får inte vara äldre än 10 år. Egenterapi bekostas av den studerande själv.

Examination

Individuell skriftlig redovisning av de teoretiska momenten. Deltagande i gruppdiskussioner och gruppövningar. Godkända handledningsmoment. För samtliga moment i utbildningen krävs obligatorisk närvaro. Betygsgraderna är Godkänd (G) och Underkänd (U).

Övriga föreskrifter

Föreskrifter i 7 kap Högskoleförordningen ger rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom eller utom landet. Studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Frågan om tillgodoräknande av tidigare utbildning prövas av examinator. Vid prövning av framställning om tillgodoräknande skall skälig hänsyn tas till syftet med utbildningen som helhet och behov av integration av olika moment under kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 36

  Andersen Tom
  Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen
  4 utökad uppl : Stockholm : Mareld : 2003 : 237 :
  ISBN: 91-88872-38-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att möta flyktingar. Kap 2, 3 och 4.
  Angel Birgitta, Hjern Anders, Hernandez Jorge
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-44-03328-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergstrand Göran
  Inte bara Knutby: drömmen om det fullkomliga
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 978-91-27-12789-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theraplay : helping parents and children build better relationships through attachment-based play
  Booth Phyllis B., Jernberg Ann M.
  3. ed. : San Francisco, Calif. : Jossey-Bass : cop. 2010 : xxviii, 610 s. :
  ISBN: 978-0-470-28166-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att bli sig själv : Daniel Sterns teori i förskolans vardag.
  Brodin Marianne, Hylander Ingrid, Glave Lotta
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 1998 ; (Arlöv : 124 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04838-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  D'Elia Giacomo
  Det kognitiva samtalet i vården
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 217, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09823-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 141 s. :
  föreläsning (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 978-91-44-05486-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Domestic violence in the lives of children : the future of research, intervention, and social policy
  Graham-Bermann Sandra A., Edleson Jeffrey L.
  1st ed : Washington, DC : American Psychological Association : 2001 : xi, 329 s. :
  ISBN: 1-55798-779-3 (cb : alk. paper) ; CIP rev.
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet
  Hart Susan, Zetterström Gun
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 349 s. :
  ISBN: 978-91-40-65195-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjen plus en : en resa genom familjeterapins praktik och idéer
  Jensen Per, Hårtveit Håkon, Engelsöy Peter, Lindahl Charlotta
  Stockholm : Mareld : 2010 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-88872-64-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kåver Anna
  Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11897-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Landerholm Lotta
  Adopterad : lämnad, vald, och sen?
  Stockholm : Alfabeta/Anamma : 2003 : 392 s. :
  ISBN: 91-501-0222-2 (inb.) : 237:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Trauma through a child's eyes : awakening the ordinary miracle of healing, infancy through adolescence
  Levine Peter A., Kline Maggie
  Berkeley, Calif. : North Atlantic Books : c2007 : xxiv, 509 p. :
  ISBN: 978-1-55643-630-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modig Douglas
  Reciprocum : att möta utomlands födda i vården och i samtal
  Den Haag : Van Der Meys Uitgevers förlag : 2011 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-633-9123-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Napier Augustus Y
  Det sköra bandet : på spaning efter ett jämlikt, förtroligt och varaktigt äktenskap
  Stockholm : Wahlström och Widstrand : 1989 : 391 :
  ISBN: 91-46-15749-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nathansson Donald L
  Shame and Pride. Affect, Sex and the Birth of the Self
  WW Norton & Combany, New York - London : 1992 :

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pipping L
  Kärlek och stålull
  Gothia förlag : 2007 :

  Mentalisering: att leka med verkligheten
  Rydén Göran, Wallroth Per
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 91-27-12930-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schore Allan N.
  Affect regulation and the origin of the self : the neurobiology of emotional development
  Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates : 1994 : xxxiv, 670 p. :
  ISBN: 0-8058-1396-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Siegel Daniel J
  The developing Mind; How relationships and the brain Interact to shape who we are"
  The Guilford Press : 1999 :

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnets egna berättelse
  Sjölin Nilsson B, Nilsson J
  Metaforum, årg 25 nr 3 : 2008 :
  Obligatorisk

  Soltvedt Martin
  BOF - Barnorienterad familjeterapi
  Stockholm : Mareld : 2005 : 336 :
  ISBN: 91-88872-62-9 (korr)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sonnby-Borgström, Marianne
  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
  1 uppl : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 255 s :
  ISBN: 91-44-03099-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :

  Exploring affect : the selected writings of Silvan S. Tomkins
  Tomkins Silvan S., Demos E. Virginia
  Cambridge : Cambridge University Press : 1995 : xix, 516 s. :
  ISBN: 0-521-44371-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shame and its sisters : a Silvan Tomkins reader
  Tomkins Silvan Solomon, Sedgwick Eve Kosofsky, Frank Adam, Alexander Irving E.
  Durham : Duke Univ. Press : 1995 : 268 s. :
  ISBN: 0-8223-1694-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Andersson Lena
  Sociala berättelser och seriesamtal : teori och praktik
  Stockholm : Riksfören. Autism : 2001 : 36 s. :
  ISBN: 91-631-1385-6 ; 375:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Broberg Anders
  Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
  1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2008 : 427 s. :
  ISBN: 978-91-27-11484-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vad är vetenskap egentligen?
  Chalmers Alan F., Månsson Per Lennart
  3., omarb. uppl. : Nora : Nya Doxa : 2003 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-578-0425-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frith Uta
  Autism : explaining the enigma
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell Pub. : 2003 : ix, 249 s. :
  ISBN: 0-631-22900-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kadesjö Björn
  Barn med koncentrationssvårigheter
  3. uppl. : Stockholmb Liber,c 2008e (Spanien) : Liber : 2008 : 304 s. :
  ISBN: 91-47-08418-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicin och filosofi : en introduktion
  Johansson Ingvar, Lynöe Niels
  Göteborg : Daidalos : 1997 : 218 :
  ISBN: 91-7173-065-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molander Bengt
  Kunskap i handling
  2., omarb. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1996 : 286 s. :
  ISBN: 91-7173-039-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Parenting from the inside out : how a deeper self-understanding can help you raise children who thrive
  Siegel Donald J., Hartzell Mary
  New York : J.P. Tarcher/Putnam : 2003 : 258 s. :
  ISBN: 1-58542-209-6 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn som tänker annorlunda (2010-3-8)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201038
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn som utmanar (2010-3-6)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201036
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Blyga och ängsliga barn (2010-3-9)
  Socialstyrelsen :
  ISBN: 201039
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tonårstid : utveckling, problem och psykoterapeutisk behandling
  Wrangsjö Björn, Winberg Salomonsson Majlis
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2007 : 399, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-02697-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cleve Elisabeth
  Från kaos till sammanhang : psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 280 s. :
  ISBN: 91-46-17677-2 (inb.) ; 280:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
  Greene Ross W., Gerland Gunilla
  Stockholm : Cura : 2003 : 287, [1] s. :
  ISBN: 91-89091-26-4 : 318:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05598-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Gudrun
  Berättelsen som utgångspunkt : psykoterapi i praktik och forskning
  Stockholm : Natur och kultur : 2008 : 309, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-10887-5 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Renlund Christina
  Doktorn kunde inte riktigt laga mig : barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2007 : 157, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7205-553-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mer än blyg : om social ängslighet hos barn och ungdomar
  Svirsky Liv, Thulin Ulrika
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 173 s. :
  ISBN: 978-91-44-07536-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wadström Olle
  Tvångssyndrom : orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv
  4 utvidgad uppl : Linköping : Psykolginsats : 2008 : 194 s :
  ISBN: 978-91-633-3202-9 (inb)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodik. Uppsatsarbete

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 210 s. :
  ISBN: 978-91-44-00155-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wallén Göran
  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 151 s. :
  ISBN: 91-44-36652-3 ; 260:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Psykoterapiforskning
  Armelius Bengt-Åke,, Armelius Kerstin
  Stockholm : Rabén Prisma : 1994 : 95 :
  ISBN: 91-518-2670-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder
  Patel Runa, Davidson Bo
  Lund : Studentlitteratur : 2003 :

  Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
  Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
  2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
  ISBN: 91-44-00211-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ejlertsson G.
  Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
  Lund : Studentlitteratur : 2005 :
  ISBN: 91-44-03164-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2009 : 370 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/3314-02/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-05598-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Merriam Sharan B.
  Fallstudien som forskningsmetod
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
  ISBN: 91-44-39071-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Manualer

  "Föra barnen på tal" Beardslee familjeintervention. Cool-kids manualen kan beställas från Malmö genom Susanne Danielsson på tel 040-333509, eller susanne.e.danielsson@skane.se

 • Giltig från: 2011 vecka 35

  Obligatorisk litteratur

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerhardt Sue
  Kärlekens roll : Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
  Stockholm : Karneval : 2007 : 252 :
  ISBN: 978-91-857-09-08
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att bygga en familj
  Hedenbro Monica d 1951-, Lidén Annette d 1951-
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 128 s. :
  ISBN: 91-47-05169-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stern Daniel N
  Spädbarnets interpersonella värld : ett psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv
  2 : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 401 :
  ISBN: 91-27-08193-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :
  Obligatorisk

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Neuroaffektiv utvecklingspsykologi : hjärna, samhörighet, personlighet
  Hart Susan, Zetterström Gun
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 349 s. :
  ISBN: 978-91-40-65195-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mentalisering: att leka med verkligheten
  Rydén Göran, Wallroth Per
  Natur & Kultur : 2010 :
  ISBN: 91-27-12930-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theraplay : helping parents and children build better relationships through attachment-based play
  Booth Phyllis B., Jernberg Ann M.
  3. ed. : San Francisco, Calif. : Jossey-Bass : cop. 2010 : xxviii, 610 s. :
  ISBN: 978-0-470-28166-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2009 vecka 36

  Obligatorisk litteratur

  Anknytningsteori : betydelse av nära känslomässiga relationer
  Broberg Anders, Granqvist Pehr, Ivarsson Tord, Risholm Mothander Pia
  1 : Natur och kultur : 2006 : 362 :
  ISBN: 91-27-10975-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Tjus Tomas
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 367, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09438-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerhardt Sue
  Kärlekens roll : Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna
  Stockholm : Karneval : 2007 : 252 :
  ISBN: 978-91-857-09-08
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att bygga en familj
  Hedenbro Monica d 1951-, Lidén Annette d 1951-
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 128 s. :
  ISBN: 91-47-05169-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samspelets kraft : Marte Meo - möjlighet till utveckling
  Hedenbro Monica, Wirtberg Ingegerd
  1 : Stockholm : Liber : 2000 : 262 :
  ISBN: 91-47-04972-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theraplay : Helping parents and children build better relationships througt attechment- based play
  Jernberg Anne M, Booth Phyllis B
  2 : San Francisco Calif. : Jossey-Bass : 2001 : 434 :
  ISBN: 0-7879-4302-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Om svar anhålles : En bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys
  Petitt Bill, Olson Hardy
  2 : Stockholm : Mareld : 1994 : 416 :
  ISBN: 91-97976-6-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Siegel Daniel J
  The developing mind : toward a neurobiology of interpersonel experience
  New York : Guilford Press : 1999 : 394 :
  ISBN: 1-57230-453-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sonnby-Borgström, Marianne
  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv
  1 uppl : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 255 s :
  ISBN: 91-44-03099-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stern Daniel N
  Spädbarnets interpersonella värld : ett psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv
  2 : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 401 :
  ISBN: 91-27-08193-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stern Daniel N
  Ögonblickets psykologi : Om tid och förändring psykoterapi och vardagsliv
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 275 :
  Obligatorisk

  Utvecklingspsykologi : Psykodynamisk teori i nya perspektiv
  Havnesköld Leif, Risholm Mothander Pia
  3 uppl. : Liber : 2009 : 400 s :
  ISBN: 91-47-09338-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst