"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Psykologi/psykiatri, 3 hp

Engelskt namn: Psychology/Psychiatry

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OD010

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-07

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 5.

 • Utvecklingspsykologi.
 • Personlighetsteorier och försvarsmekanismer.
 • Psykologiska/psykiatriska grundbegrepp.
 • Psykiatriska sjukdomar enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM IV).
 • Psykosomatiska sjukdomars förklaringsmodeller, diagnostik och behandling.
 • Orala psykosomatiska tillstånd.
 • Psykologiska behandlingsmetoder.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi med tyngdpunkt på ett psykodynamiskt perspektiv
 • känna till olika personlighetsteorier och psykologiska/psykiatriska grundbegrepp samt psykiatriska sjukdomar enligt DSM IV systemet
 • känna till förklaringsmodell för och definitioner av människans psykologiska försvarsmekanismer, speciellt de som kan förekomma hos tandvårdens patienter
 • ha kännedom om olika psykologiska behandlingsmetoder såsom psykodynamisk, kognitiv, beteende och affekt terapier
 • ha kunskap om vad som menas med olika psykiska sjukdomstillstånd och hur dessa kan uppkomma
 • kunna skilja mellan psykisk sjukdom och olika kognitiva funktionsnedsättningar
 • ha kunskap om hur individer som utsatts för övergrepp kan komma att uppvisa olika ångestsymptom vid behandling i tandvården
 • ha kunskap om var man kan hänvisa patienter som visar tecken på eller berättar om upplevelser av övergrepp.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • förstå och se samband mellan psykosomatiska sjukdomar och orala psykosomatiska tillstånd och visa kunskap om dessas förklaringsmodeller, diagnostik och behandling
 • känna till psykologiska aspekter på känslighet för olika odontologiska material, tandvårdsrädsla samt kunna tillämpa en professionell hållning
 • kunna bedöma om psykisk sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning föreligger hos patienten och veta när patienten uppvisar akuta symptom som kräver speciella åtgärder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna bemöta och kommunicera med patienter med psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Behörighetskrav

Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier, kliniska fallbeskrivningar samt diskussioner. Obligatoriska moment ingår. Vid frånvaro från eller underkänt obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination sker i seminarieform med individuell muntlig och skriftlig redovisning. För godkänt resultat krävs deltagande i obligatoriska moment samt godkända individuella redovisningar.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Behörighetskravet " För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat" gäller fr.o.m. de som antagits vårterminen 2018 till programmet eller senare.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Shahnavaz Shervin
Tandvårdspsykologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 245 s. :
ISBN: 978-91-44-05894-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst