Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandanatomi, 2 hp

Engelskt namn: Dental Anatomy

Denna kursplan gäller: 2010-09-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OD032

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2009-06-17

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 2.
  • Tändernas normala form och funktion
  • Översikt över tändernas utvecklingsanomalier
  • Ett praktiskt obligatoriskt moment med uppvaxning av tand ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha kunskap om tändernas anatomi, funktion och placering i käken
  • känna till de vanligaste utvecklingsstörningar som kan drabba tänderna.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • korrekt kunna rita tänder från olika tandgrupper samt forma en tand i plastiskt material
  • kunna identifiera tänder från olika tandgrupper och placera tänderna i korrekt kvadrant

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser som föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt följande obligatoriska moment: demonstrationer och praktiska laborativa övningar under lärares handledning.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom prov samt i obligatoriska moment och laborativa övningar. På de skriftliga/praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd eller Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd eller Godkänd.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle skall beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut skall prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.  Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 38

Van Beek Geoffrey Conrad
Dental morphology : an illustrated guide
2., [enl.] ed. : Bristol : Wright : 1983 : vii,135p :
ISBN: 0-7236-0666-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst