Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, delkurs 1 och 2, 15 hp

Engelskt namn: Anatomy, Diagnostic Radiology and Phatology, part 1 and 2

Denna kursplan gäller: 2011-03-28 och tillsvidare

Kurskod: 3OM071

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-03-19

Reviderad av: Programrådet för sjuksköterskeprogrammet, 2010-03-15

Innehåll

Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, delkurs 1, 7,5 högskolepoäng Anatomy, Diagnostic Radiology and Pathology, part 1, 7,5 credits Delkurs 1 behandlar undersökningsmetoder i samband med konventionell radiologi, datortomografi och ultraljud. Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, inom delkursens område, med avseende på cirkulationsorganen, respirationsorganen, centrala nervsystemet, gastrointestinala organen, njur- och urogenitala organen samt rörelseorganen. Delkursen behandlar även specifik farmakologi. Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, delkurs 2, 7,5 högskolepoäng Anatomy, Diagnostic Radiology and pathology, part 2, 7,5 credits Delkurs 2 behandlar undersökningsmetoder och/eller behandling i samband med interventionell radiologi, mammografi , magnetisk resonanstomografi (MRT) samt nuklearmedicin. Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, inom delkursens område, med avseende på cirkulationsorganen, respirationsorganen, centrala nervsystemet, gastrointestinala organen, njur- och urogenitala organen samt rörelseorganen. Delkursen behandlar även specifik farmakologi. Delkurserna behandlar även anatomi, radiologisk diagnostik, patologi och undersökningsmetoder inom pediatrisk radiologi

Förväntade studieresultat

Efter genomgången delkurs 1 ska studenten kunna • identifiera och beskriva anatomiska strukturer samt redogöra för vanligt förekommande patologi utifrån röntgenbilder i samband med konventionella röntgenundersökningar • identifiera och beskriva topografisk anatomi samt redogöra för vanligt förekommande patologi utifrån röntgenbilder i samband med datortomografiundersökningar • förstå och redogöra för användningsområde, effekter, biverkningar och kontraindikationer för olika kontrastmedel och andra vanligt förekommande läkemedel i samband med konventionella röntgen-, ultraljuds- och datortomografiundersökningar • översiktligt beskriva undersökningsmetoder i samband med konventionella röntgen- undersökningar, datortomografi- och ultraljudundersökningar • diskutera val av lämplig radiologisk diagnostisk metod utifrån patientens symtom, tillstånd kön och ålder samt med hänsyn till etiska överväganden • utföra medicinsktekniska arbetsuppgifter som ingår i röntgensjuksköterskans verksamhetsområde Efter genomgången delkurs 2 ska studenten kunna • identifiera och beskriva anatomiska strukturer och vanligt förekommande patologi utifrån interventionella röntgenundersökningar och mammografiundersökningar • förstå fysiologin och patofysiologin samt identifiera och beskriva patologin vid vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningar • identifiera och beskriva topografisk anatomi samt redogöra för vanligt förekommande patologi utifrån MRT- och nuklearmedicinska undersökningar • översiktligt beskriva undersökningsmetoder i samband med interventionella radiologiska undersökningar, mammografi, MRT och nuklearmedicinska undersökningar. • förstå och redogöra för användningsområde, effekter, biverkningar och kontra- indikationer för olika kontrastmedel och andra vanligt förekommande läkemedel i samband med interventionella radiologiska undersökningar/ behandlingar, mammografi, MRT och nuklearmedicinska undersökningar. • reflektera över val av lämplig radiologisk diagnostisk metod utifrån patientens symtom, tillstånd, kön och ålder samt med hänsyn till etiska överväganden.

Behörighetskrav

Ma B, Nk B, Sh A (områdesbehörighet 16). För tillträde till delkurs 1 och 2 se tröskelbestämmelser i utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar samt obligatoriska moment som metodövningar och seminarier. Föreläsningarna ger en översikt, problematiserar ämnet och presenterar relevant forskning. Metodövningarna bygger på föreläsningarna och teori som ingår i kursen. Seminarier är en undervisningsform i mindre eller större grupp där en vetenskaplig diskussion förs kring ett givet ämne/tema/problem. De olika arbetsformerna anpassas efter förväntade studieresultat och varierar mellan kurserna/delkurserna. Genomgående skall kursinnehållet bygga på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Delkurserna examineras individuellt vilket sker i skriftlig och muntlig tentamen och/eller i seminarieform. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem per delkurs. Student som har underkänts två gånger för viss delkurs har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för röntgensjuksköterskeprogrammet. För att bli godkänd på delkurserna krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Tillgodoräknande Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 13

Kurslitteratur delkurs 1

Akademi-FASS: förteckning över humanläkemedel

Senaste version : Läkemedelsindustriföreningen : 2008 :
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0
Obligatorisk

Anatomia neuro radiologica basalis
Neuwirth Jirí, Rydh Anders, Rienmüller Rainer, Adla Theodor, Suchánek Vojtech
Praha ;a Umeå ;a Graz : Triton : 2006 : 122 s. :
ISBN: 80-903322-3-4 (NEUW : hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anatomia radiologica abdominalis basalis
Neuwirth Jirí, Rydh Anders, Rienmüller Rainer, Adla Theodor, Suchánek Vojtech
Praha ;a Umeå ;a Graz : Triton : 2006 : 117 s. :
ISBN: 80-903322-4-2 (NEUW : hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anatomia radiologica musculoskeletalis basalis
Neuwirth Jirí, Rydh Anders, Rienmüller Rainer, Adla Theodor, Suchánek Vojtech
Praha ;a Umeå ;a Graz : Triton : 2007 : 127 s. :
ISBN: 80-903322-5-0 (NEUW : hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anatomia radiologica thoracica basalis
Neuwirth Jirí, Rydh Anders, Rienmüller Rainer, Adla Theodor, Suchánek Vojtech
Praha ;a Umeå ;a Graz : Triton : 2006 : 66 s. :
ISBN: 80-7254-831-X (Triton : hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad
Andersson Roland, Lyons Lena
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 460 s. :
ISBN: 91-44-02418-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Björkman Eva, Karlsson Karin
3., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 367 s. :
ISBN: 978-91-44-04794-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerade medicinska sjukdomar : specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi
Ericson Elsy, Ericson Thomas
3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 747 s. :
ISBN: 978-91-44-00844-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 1
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 543, 62 s. :
ISBN: 0-323-04210-4 (vol. 1)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 2
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 481, 62 s. :
ISBN: 0-323-04211-2 (vol. 2)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 3
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 524, 62 s. :
ISBN: 0-323-04212-0 (vol. 3)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of anatomy & physiology
Seeley Rod R., Stephens Trent D., Tate Philip
6. ed. : New York : McGraw-Hill : cop. 2006 : xxi, 602, [64] p. :
ISBN: 978-0-07-110746-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

URL: SFS 1988:220. Strålskyddslag med ändringar t.o.m. 2007:357

Obligatorisk

Referenslitteratur delkurs 1

Textbook of radiographic positioning and related anatomy
Bontrager Kenneth L., Lampignano John P.
6. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby : cop. 2005 : 850 s. :
ISBN: 0-323-02507-2
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Bjuväng A, Kjellberg M, Rehle H, Åkesson U
Lund : Studentlitteratur : 2006 :

Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller Torsten B., Reif Emil
2. ed. rev. and enlarged : New York ;a Stuttgart : Thieme : 2000 : 374 s. :
ISBN: 3-13-784202-6
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of radiographic positioning
Möller Torsten B., Reif Emil
Stuttgart : Thieme : 1997 : ix, 286 s. :
ISBN: 3-13-107441-8 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 1, p Head, neck, spine, and joints
Möller Torsten B., Reif Emil
2. ed., rev. and expanded : Stuttgart : Thieme : 2000 : ix, 262 s. :
ISBN: 3-13-125502-1 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 2,p Thorax, abdomen, and pelvis
Möller Torsten B., Reif Emil
2., rev. ed. : Stuttgart : Thieme : 2001 : viii, 226 s. :
ISBN: 3-13-125602-8 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Kurslitteratur delkurs 2SFS 1988:220. Strålskyddslag med ändringar t.o.m. 2007:357.
ObligatoriskStrålsäkerhetsmyndigheten. (2008). Strålskyddsföreskrifter
Obligatorisk

Akademi-FASS: förteckning över humanläkemedel

Senaste version : Läkemedelsindustriföreningen : 2008 :
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0
Obligatorisk

Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad
Andersson Roland, Lyons Lena
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 460 s. :
ISBN: 91-44-02418-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerade medicinska sjukdomar : specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi
Ericson Elsy, Ericson Thomas
3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 747 s. :
ISBN: 978-91-44-00844-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hietala Sven-Ola
Nuklearmedicin
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 272 s. :
ISBN: 91-44-00825-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 427 s. :
ISBN: 91-47-05244-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 1
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 543, 62 s. :
ISBN: 0-323-04210-4 (vol. 1)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 2
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 481, 62 s. :
ISBN: 0-323-04211-2 (vol. 2)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 3
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 524, 62 s. :
ISBN: 0-323-04212-0 (vol. 3)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of anatomy & physiology
Seeley Rod R., Stephens Trent D., Tate Philip
6. ed. : New York : McGraw-Hill : cop. 2006 : xxi, 602, [64] p. :
ISBN: 978-0-07-110746-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur delkurs 2

Textbook of radiographic positioning and related anatomy
Bontrager Kenneth L., Lampignano John P.
6. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby : cop. 2005 : 850 s. :
ISBN: 0-323-02507-2
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Bjuväng A, Kjellberg M, Rehle H, Åkesson U
Lund : Studentlitteratur : 2006 :

Normal findings in CT and MRI
Möller Torsten B., Reif Emil
Stuttgart ;a New York : Thieme : cop. 2000 : vi, 250 s. :
ISBN: 0-86577-864-7 (TNY)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 1, p Head, neck, spine, and joints
Möller Torsten B., Reif Emil
2. ed., rev. and expanded : Stuttgart : Thieme : 2000 : ix, 262 s. :
ISBN: 3-13-125502-1 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 2,p Thorax, abdomen, and pelvis
Möller Torsten B., Reif Emil
2., rev. ed. : Stuttgart : Thieme : 2001 : viii, 226 s. :
ISBN: 3-13-125602-8 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album