Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer, 6 hp

Engelskt namn: Ambulance nursing and medical treatment in accidents and disasters

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM237

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2011-04-04

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-09-27

Innehåll

Kursen är delvis nätburen med en sammankomst som inkluderar vistelse på studieorten och på annan ort. Ett studerandeaktivt lärande med teoretiska och kliniska övningar tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar (KTC), samverkansövningar med SMO- och polisstudenter, arbete i studiegrupper och föreläsningar. Kliniska övningar, samverkansövningar, lärar- och studentledda gruppdiskussioner samt skriftlig inlämningsuppgift är obligatoriska moment. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera, kritiskt reflektera och dokumentera omvårdnadsåtgärder, prioriteringar och ställningstaganden vid skadehändelser och katastrofer, med hänsyn till etik, prevention, genus, klass, ålder och etnicitet
  • analysera och utvärdera traumatologins betydelse i samband omvårdnadsåtgärder vid skadehändelser och katastrofer hos skadade personer
  • redogöra för relevanta styrdokument som lagar och författningar gällande vid skadehändelser och katastrofer
Färdighet och förmåga
  • bedöma allvarlighetsgrad hos akut skadade personer i alla åldrar samt demonstrera systematisk undersökning och omhändertagande
  • identifiera, organisera, leda och tillämpa triage, kommunikation och omvårdnad vid nationell och internationell katastrofmedicinsk händelse samt samverka med andra aktörer på skadeplats
  • i team analysera, leda och åtgärda omvårdnad av fastklämda, skadade personer vid trafikolyckor utifrån nationella principer
  • analysera, åtgärda, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder i samband med psykologiska reaktioner hos skadad person, dennes närstående samt hos kollega
  • analysera risker och vidta åtgärder i form av relevant skyddsutrustning, sanering och omvårdnad vid händelser av kemisk-, biologisk-, radiologisk-, nukleär- samt explosiv karaktär (CBRNE)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation i relation till kursens innehåll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp och Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med två sammankomster i Umeå samt en sammankomst på annan ort. Ett studerandeaktivt lärande med teoretiska och kliniska övningar tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar (KTC) och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Kliniska övningar och lärarledda gruppdiskussioner, seminarier och tentamen är obligatoriska och bedömande moment. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

Eftersom kursen är delvis nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web-kamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av skriftlig salstentamen (VG-U) samt klinisk examination (G-U). Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen. För betyget G på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG krävs därtill betyget VG på individuell skriftlig salstentamen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Kurslitteratur

Katastrofpsykologi.
Dyregrov Atle, Wentz Karin Larsson
2., [uppdaterade och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : 380 s. :
ISBN: 91-44-02244-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
42. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 824 s. :
ISBN: 91-47-10359-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Mackway-Jones Kevin
MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
ISBN: 9789144088174
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Jonsson Anders
Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
ISBN: 91-628-6196-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lennquist Sten
Katastrofmedicin
3., [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 448 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708481o.jpg
ISBN: 91-47-08481-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lennquist Sten
Traumatologi
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
ISBN: 978-91-47-05216-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
ISBN: 978-91-44-04128-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

PHTLS : prehospital trauma life support
8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
ISBN: 9781284041736
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Wireklint Sundström Birgitta
Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
ISBN: 91-7636-460-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser
[Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] : 2010 : 82 s. :
ISBN: 978-91-7383-077-5 (spiralh.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning
Elmqvist Carina, Almerud Österberg Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 200 s. :
ISBN: 9789144086774
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
ISBN: 9789144102665
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.