Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi III, 22,5 hp

Engelskt namn: Radiography III

Denna kursplan gäller: 2017-08-14 till 2018-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM253

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogrammet (PRS), 2012-04-23

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-03-02

Innehåll

Kursen i radiografi omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar och datortomografi. Vidare studeras de vanligaste förekommande sjukdomarna och sjukdomstillstånd inom hjärta och kärl samt centrala nervsystemet som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder. Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras med hänsyn till ålder, genus och transkulturella aspekter under kursen. Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning ingår. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för vanligt förekommande sjukdomar inom hjärta, kärl
  och centrala nervsystemet samt beskriva och problematisera specifik omvårdnad relaterad till dessa sjukdomstillstånd i samband med
  röntgenundersökningar.
- förklara och redogöra för exponeringsparametrar som påverkar röntgenbildens kvalitet och stråldos
- visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera, reflektera över och utvärdera
  röntgenundersökningar
- visa förmåga att informera och samverka med patienter och närstående samt respektera deras integritet och värdighet
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
- visa förmåga att handha medicinskteknisk utrustning vid röntgenundersökningar
- handha perifer venkateter med inläggning, handha kontrastinjektor och utföra hjärtlungräddning inom sjukvården samt visa förmåga att
  utföra sjukvårdstekniska uppgifter
- tillämpa och förklara principerna för strålskydd och dosreducerande åtgärder vid konventionella röntgenundersökningar.
- tillämpa samt förklara och redogöra för informations- och bildarkiveringssystem inom radiologisk verksamhet
- tillämpa basala hygienrutiner och förebygga smittspridning
- utföra läkemedelsberäkningar och visa förmåga att hantera, administrera och dokumentera läkemedel samt redogöra för handlingsberedskap
  och åtgärder vid kontrastmedelsreaktion.

Behörighetskrav

Ma B, Nk B, Sh A (områdesbehörighet 16)

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar teoretiska studier motsvarande 10,5 hp och klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagda studier motsvarande 12 hp. Ett studentaktivt lärande tillämpas. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete samt obligatoriska moment som metodövningar, verksamhetsförlagd utbildning och seminarier. Föreläsningar ger en översikt, problematiserar ämnet och presenterar relevant forskning. Metodövningarna bygger på föreläsningarna och teori som integreras i den verksamhetsförlagda utbildningen. Seminarium är en undervisningsform i mindre eller större grupp där en diskussion förs utifrån evidensbaserad kunskap kring ett givet ämne/tema/problem. Vid seminarium ska alla deltagare vara aktiva. Under den verksamhetsförlagda utbildningen tillämpas kunskaper från tidigare kurser. De olika arbetsformerna anpassas efter förväntade studieresultat. Handledning i personlig och yrkesmässig utveckling ingår i kursen.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Kursen examineras individuellt vilket sker i skriftliga och muntliga tentamina, i seminarieform och genom att studenten uppvisar färdigheter i sjukvårdstekniker. Under de verksamhetsförlagda studierna bedöms kunskaper och färdigheter. Bedömningen görs av klinisk lärare i samråd med handledare inom verksamheten. Klinisk examination omfattar individuellt fördjupningsarbete, seminarier och bedömning av studentens kunskaper och färdigheter i radiografi. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer, obligatoriska moment och verksamhetsförlagd utbildning är godkända. Obligatoriska moment är seminarier, övningar vid kliniskt träningscentrum, handledning i personlig och yrkesmässig utveckling samt fullgjord närvaro i verksamhetsförlagda studier.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

www.student.umu.se/regelsamlingen
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 33

* Återkommande litteratur. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: *

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Björkman Eva, Karlsson Karin
4. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 365 s. :
Författningar och kompletterande filmer
ISBN: 9789144086255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]
Boman Lennart, Wikström Claes
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 273 s. :
ISBN: 9789144087078
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: * Valda delar

Textbook of radiographic positioning and related anatomy
Bontrager Kenneth L., Lampignano John P.
8. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby : cop. 2014 : xix, 826 s. :
ISBN: 9780323083881
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
ISBN: 9789144083551
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Principles of radiographic imaging : an art and a science
Carlton Richard R., Adler Arlene McKenna
5. ed. : Clifton Park, N.Y. : Delmar, Cengage Learning : cop. 2013 : xxxi, 800 s. :
ISBN: 1439058725
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
ISBN: 9789144083544
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
Ericson Elsy, Ericson Thomas
4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
Extra material
ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
ISBN: 9789144083537
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
2., [kompletterade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 330 s. :
ISBN: 9789144066196
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
Järhult Johannes, Offenbartl Karsten
5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 616 s. :
ISBN: 9789147105809 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: *

Illustrerad farmakologi.n 2,p Sjukdomar och behandling
Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan, Lyså Roy, Nordlund Helena
2., [uppdaterade och aktualiserade] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 423 s. :
ISBN: 91-27-09867-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: *

Barnradiografi : en praktisk vägledning
Tjønneland Ruth Mona, Lagesen Bente
1. uppl. : Lund : Gleerup : 2014 : 219 s. :
ISBN: 9789140686268
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vårdhandboken
Vårdhandboken-Inera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: *

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer Litteratur från tidigare kurser i programmet används

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.