Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi III, 22,5 hp

Engelskt namn: Radiography III

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM253

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogrammet (PRS), 2012-04-23

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-04-26

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, klinsika färdigheter, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar och datortomografi. Vidare studeras de vanligaste förekommande sjukdomarna och sjukdomstillstånd inom hjärta och kärl samt centrala nervsystemet som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder. Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning ingår. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sex veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i fyra moment. Moment 1 (11 hp) VFU med skriftligt fördjupningsarbete som genomförs parvis. Moment 2 (8,5 hp) Sjukdomslära, med specifik omvårdnad samt anatomi och radiologisk diagnostik. Moment 3 (1,5 hp) Undersökningsmetodik och kliniska färdigheter samt Moment 4 (1,5 hp) Läkemedelsberäkning.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, behandling och prognos för vanligt förekommande sjukdomar inom hjärta, kärl och centrala nervsystemet samt pediatriska sjukdomar inom mag- och tarmkanalen och thorax
- beskriva och problematisera specifik omvårdnad i samband med röntgenundersökningar, relaterad till ovan nämnda sjukdomstillstånd
- förklara och redogöra för exponeringsparametrar som påverkar röntgenbildens kvalitet och stråldos

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att utifrån patientens ålder, behov och förutsättningar planera, genomföra, dokumentera, reflektera över och utvärdera röntgenundersökningar
- visa förmåga att handha medicinskteknisk utrustning vid röntgenundersökningar
- visa förmåga att lägga in och handha perifer venkateter, handha kontrastinjektor under handledning, utföra hjärtlungräddning (S-HLR) samt tillämpa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt utifrån relevanta lagar och författningar
- tillämpa och förklara principerna för strålskydd och dosreducerande åtgärder vid konventionella röntgenundersökningar
- redogöra för, förklara, samt tillämpa informations- och bildarkiveringssystem inom radiologisk verksamhet
- tillämpa basala hygienrutiner och förebygga smittspridning
- utföra läkemedelsberäkningar och visa förmåga att hantera, administrera och dokumentera läkemedel samt redogöra för handlingsberedskap och åtgärder vid kontrastmedelsreaktion
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att informera och samverka med patienter och närstående med respekt för deras integritet och värdighet

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1 och 2 i Röntgensjuksköterskeprogrammet (VYRÖN), med undantag för kursen Radiografi II som ska vara genomgången.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas i samtliga moment. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, kliniska färdighetsövningar och VFU. Yrkesmässig handledning ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Undervisning på engelska kan förekomma.
 
Obligatoriska moment är att upprätta checklista i grupp, seminarium, yrkesmässig handledning efter VFU, färdighetsträning och S-HLR med simulering på kliniskt träningscentrum (KTC) samt färdighetsträning på radiologisk klinik.
 

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Individuell bedömning sker efter fastställda kriterier vid samtliga examinationer.
 
Moment 1 examineras i verksamhetsförlagd utbildning (G-U) samt med ett skriftligt fördjupningsarbete (G-U).
Moment 2 examineras med två individuella skriftliga salstentamina (VG-U) och ett muntligt bildseminarium i grupp (G-U).
Moment 3 kliniska färdigheter examineras innan studenten går ut på VFU (G-U).
Moment 4 examineras i en individuell skriftlig salstentamen (G-U)
 För betyget G på hel kurs krävs godkända betyg i moment 1-4 samt aktiv deltagande i samtliga obligatoriska moment. För betyget VG på hel kurs krävs utöver kriterier för godkänt betyg, VG i samtliga individuella salstentamina i moment 2.
 
Vid skriftligt fördjupningsarbete kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderat arbete ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

www.student.umu.se/regelsamlingen
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  * Återkommande litteratur. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
  Björkman Eva, Karlsson Karin
  4. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 365 s. :
  Författningar och kompletterande filmer
  ISBN: 9789144086255
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]
  Boman Lennart, Wikström Claes
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 273 s. :
  ISBN: 9789144087078
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: * Valda delar

  Principles of radiographic imaging : an art and a science
  Carlton Richard R., Adler Arlene McKenna
  5. ed. : Clifton Park, N.Y. : Delmar, Cengage Learning : cop. 2013 : xxxi, 800 s. :
  ISBN: 1439058725
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
  Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
  ISBN: 978-91-44-05331-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
  Ericson Elsy, Ericson Thomas
  4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
  Extra material
  ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  2., [kompletterade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 330 s. :
  ISBN: 9789144066196
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
  ISBN: 9789144128863
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 616 s. :
  ISBN: 9789147105809 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning *

  Kendrick Leslie E.
  Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Elsevier - Health Sciences Div : 2017 : 848 sidor :
  ISBN: 978-0-323-39966-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Barnradiografi : en praktisk vägledning
  Tjønneland Ruth Mona, Lagesen Bente
  1. uppl. : Lund : Gleerup : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789140686268
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
  Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-44-05644-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor.
  Örnberg G , Eklund A-K (red)
  Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2008 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
  Örnberg Gunnel, Andersson Bodil
  1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer Litteratur från tidigare kurser i programmet används

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 32

  * Återkommande litteratur. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer liksom tidigare relevant kurslitteratur

  Radiologi
  Aspelin Peter, Pettersson Holger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 848 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31995-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03887-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
  Björkman Eva, Karlsson Karin
  4. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 365 s. :
  Författningar och kompletterande filmer
  ISBN: 9789144086255
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]
  Boman Lennart, Wikström Claes
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 273 s. :
  ISBN: 9789144087078
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: * Valda delar

  Principles of radiographic imaging : an art and a science
  Carlton Richard R., Adler Arlene McKenna
  5. ed. : Clifton Park, N.Y. : Delmar, Cengage Learning : cop. 2013 : xxxi, 800 s. :
  ISBN: 1439058725
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning
  Eide Hilde, Eide Tom, Glad Anette
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 526 s. :
  ISBN: 978-91-44-05331-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling
  Ericson Elsy, Ericson Thomas
  4., rev. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 752 s. :
  Extra material
  ISBN: 978-91-44-07008-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Isaksson Mats
  Grundläggande strålningsfysik
  2., [kompletterade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 330 s. :
  ISBN: 9789144066196
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten
  5., [rev. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 616 s. :
  ISBN: 9789147105809 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning *

  Kendrick Leslie E.
  Bontragers textbook of radiographic positioning and related anatomy
  Elsevier - Health Sciences Div : 2017 : 848 sidor :
  ISBN: 978-0-323-39966-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning*

  Barnradiografi : en praktisk vägledning
  Tjønneland Ruth Mona, Lagesen Bente
  1. uppl. : Lund : Gleerup : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789140686268
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: *

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
  Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-44-05644-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: *

  Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska
  Örnberg Gunnel, Andersson Bodil
  1:a utgåva, Svensk förening för röntgensjuksköterskor, Stockholm: TMG : 2012 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor.
  Örnberg G , Eklund A-K (red)
  Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor : 2008 :
  http://www.swedrad.se/
  Obligatorisk

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer Litteratur från tidigare kurser i programmet används

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.