"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vård vid kronisk hjärtsvikt, 7,5 hp

Engelskt namn: Chronic Heart Failure Care

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 3OM298

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2014-06-10

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-11-21

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen behandlas utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård. I kursen ingår hälsa och egenvård för personer med hjärtsvikt. Intersektionella perspektiv på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma, vidta och utvärdera evidensbaserade åtgärder.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse

  • förklara etiologi, epidemiologi, patofysiologi, utredning, diagnostik, differentialdiagnostik, komplikationer och prognos vid kronisk hjärtsvikt 

Färdighet och förmåga

  • identifiera och analysera symtom vid hjärtsvikt
  • planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt utifrån eget kompetensområde
  • tillämpa personcentrerad vård och beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom
  • identifiera olika typer av teamsamverkan och diskutera rehabilitering av personer med kronisk hjärtsvikt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • problematisera och analysera etiskt svåra situationer i samband med vård av personer med svår hjärtsvikt
  • värdera och diskutera olika vårdformer ur ett patient-, familje-, hälso- och sjukvårdsekonomiskt perspektiv

Behörighetskrav

Sjuksköterske-, läkar-, dietist-, arbetsterapeut-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, psykolog- eller socionomexamen eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen som går på halvfart är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. I kursen tillämpas ett studerandeaktivt lärande innefattande reflektion tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och obligatoriska moment i form av en individuell vårdplan och slutseminarium. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
 
Kursen examineras individuellt i form av en webbaserad tentamen (moment 1) (VG-U) och en skriftlig individuell inlämningsuppgift (VG-U) (moment 2). För betyget godkänd på helkurs krävs G på webbaserad tentamen och G på individuell inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. För betyget väl godkänd på helkurs krävs VG på webbaserad tentamen och VG på individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Antalet prov­tillfällen är begränsat till totalt fem. Student som har underkänts två gånger på ett delmoment har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur