"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmedicin, 7,5 hp

Engelskt namn: Occupational medicine

Denna kursplan gäller: 2016-11-28 och tillsvidare

Kurskod: 3OM307

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2015-05-04

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2016-11-01

Innehåll

Inom arbetslivet sker exponering för ett flertal olika faktorer. Denna kurs behandlar olika hälsorisker samt sjukdomsbild utifrån samband med fysiska och kemiska exponeringar i arbetslivet. Fokusområden är yrkesmedicin, ergonomi, arbetsfysiologi samt lagstadgade medicinska kontroller vilka utgör en viktig bas för företagshälsovårdens arbete. Preventiva insatser på individ, grupp och organisation berörs.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • Utifrån vetenskaplig förankring redogöra och diskutera samband för olika exponeringars betydelse för ohälsofaktorer i arbetslivet.
  • Självständigt redogöra för undersökningar och mätmetoder utifrån dess evidens och relevans vid olika exponeringar i arbetslivet. 

Färdighet och förmåga

  • Utifrån aktuella regelverk och vetenskaplig grund planera, genomföra, bedöma och värdera resultatet av hälsokontroller inom arbetslivet.
  • Självständigt dokumentera och kommunicera resultat till olika aktörer samt argumentera för olika förslag på åtgärder utifrån lagar, föreskrifter och vetenskaplig förankring.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera arbeten och arbetsplatser utifrån ett tvärvetenskapligt och arbetsmedicinskt perspektiv avseende olika hälsorisker samt bedöma och värdera resultatet utifrån arbetsmiljölagstiftning, aktuella rekommendationer och vetenskaplig grund.
  • Planera och värdera lämpliga riskreducerande/preventiva åtgärder på individ, arbetsplats och organisationsnivå utifrån aktuell evidens.
  • Identifiera och reflektera över etiska dilemman vid genomförda insatser utifrån ett professionellt förhållningssätt.
  • Analysera och värdera vilken kompetens som behövs för att handlägga olika frågeställningar och identifiera egna utvecklingsbehov inom området.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs både på campus och nätbaserat. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter och gruppbaserade inlämninguppgifter, individuell skriftlig salstentamen samt seminarier.

På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på de individuella inlämningsuppgifterna samt salstentamen sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på samtliga individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.