Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad inom ortopedisk vård, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing in Orthopaedic Care

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM327

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-04-04

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-04-26

Innehåll

Kursen omfattar fördjupning inom rörelseorganens skador, sjukdomar och behandling hos vuxna samt specifik omvårdnad och rehabilitering. I kursen ingår bedömningar av komplexa frågeställningar och situationer som kan uppstå inom ortopedisk omvårdnad. Det kan vara komplikationer efter trauma och hur dessa kan förebyggas, fast-track ortopedi, akut förvirringstillstånd (delirium), smärta och specifika smärtbehandlingar, sårinfektioner eller trycksår. Sökning i databaser ingår utifrån egna formulerade kliniska frågeställningar av relevans för omvårdnad inom ortopedi. Implementering av forskningsbaserad kunskap med patientens hälsa och patientsäkerhet i fokus ingår också.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva anatomiska strukturer och fysiologiska processer i samband med ortopedisk behandling
 • med helhetssyn på patienten och utifrån vetenskaplig litteratur förklara och förstå reaktioner på trauma och hur läkningsförloppet i skelett och mjukdelar sker
 • utifrån vetenskaplig litteratur beskriva och förklara orsaker och komplikationer till rörelseorganens skador, sjukdomar och behandlingar
 • visa fördjupad kunskap om smärta och smärtbehandling vid ortopediska tillstånd 
Färdighet och förmåga
 • med helhetssyn analysera och diskutera omhändertagandet och av en ortopedisk patient, flödet i vårdkedjan och dess betydelse för den enskilde patienten
 • analysera och diskutera utifrån evidens hur ett förbättringsområde inom ortopedi kan implementeras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och kliniska frågeställningar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och relevanta författningar med patientsäkerhet i fokus
 • reflektera kring ett professionellt förhållningssätt utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Behörighetskrav

Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, ortopedingenjörs- eller läkarexamen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en IT-stödd distansutbildning och läses som halvtidsstudier med sammankomster på kursorten. Ett studerandeaktivt arbetssätt tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar och obligatoriska seminarier ingår, varav några är nätbaserade.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras genom seminarium (G-U) och individuell skriftlig rapport som behandlas i seminarium (VG-U). För att få betyget G på hel kurs fordras att samtliga examinationer är godkända samt att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG på hel kurs krävs därtill betyget VG på skriftlig rapport.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Nilsen Per
  Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-44-06617-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedisk vård och rehabilitering
  Hommel Ami, Bååth Carina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 433 s. :
  ISBN: 978-91-44-06059-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna
  Karlsson Magnus, Karlsson Jón, Roos Harald
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 589 sidor :
  ISBN: 9789144090849
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Nilsen Per
  Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-44-06617-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedi
  Lindgren Urban, Svensson Olle
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 760 s. :
  ISBN: 9789147105397 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ortopedisk vård och rehabilitering
  Hommel Ami, Bååth Carina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 433 s. :
  ISBN: 978-91-44-06059-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.