Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del I, 30 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life I

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM335

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-02-09

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-02-28

Innehåll

Kursen tar genomgående upp sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till olika livsfaser, från livets början till den åldrande personen, utifrån Modell för omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad, att vara patient, att vara beroende av vård, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen innehåller fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHIO).

Kursen omfattar; Grundläggande patofysiologi med särskilt fokus på vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar som påverkar celler och vävnader, nervsystemet, sinnena, endokrina/autonoma systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna/urinvägarna och syrabas-regleringen, matspjälkningssystemet, omsättning av kolhydrater, protein och fett, skelettet, musklerna, reproduktionssystemet samt läkemedelshantering; Omvårdnad vid ovanstående tillstånd/sjukdomar inkluderande teamarbete, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition, smärta och smärtbehandling samt interaktion med personer med kommunikationssvårigheter; Teamträning, S-hjärt-lungräddning på barn (S-HLR barn) samt klinisk färdighetsträning med anknytning till respiration, cirkulation, nutrition, hälsoparametrar och smärtlindring; Grundläggande epidemiologi och folkhälsa, särskilt förändringar och skillnader i individuell hälsa och folkhälsa samt olika former av folkhälsoarbete med särskilt fokus på preventionsformer; Normal graviditet och förlossning; Tecken på psykisk ohälsa relaterat till individ och familj inkluderande risk-, vålds- och olyckspanoraman, beroendeproblematik, konventionen om barns rättigheter, hälsostöd, egenvård och e-hälsa.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • förklara symptom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar samt dess prevention, diagnostik och behandling. Beskriva patientsäkra metoder och procedurer relaterade till dessa
 • utförligt förklara relevanta omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar
 • beskriva och förklara epidemiologi och folkhälsa i ett nationellt och internationellt perspektiv, samt lagar och författningar som reglerar folkhälsoarbetet
 • beskriva livskriser och traumatiska kriser, krisförlopp samt strategier för att hantera kriser i livet, från barn till åldrande personer
 • beskriva och förklara biologisk, psykologisk, social, sexuell samt existentiell utveckling och dess inverkan på hälsa och livskvalitet
Färdighet och förmåga
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, under handledning, genomföra riskbedömning, identifiera patienters och närståendes resurser och behov
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, under handledning, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt samverka interprofessionellt i team och med andra vårdinstanser
 • visa kliniska färdigheter och handlingsberedskap utifrån relevanta lagar och författningar, med ett professionellt förhållningssätt, patientsäkert, och med respekt för patienters och närståendes integritet
 • utifrån relevanta hälsopedagogiska modeller/teorier ge hälsostöd
 • utföra S-hjärt-lungräddning på barn, enligt gällande riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över patienters och närståendes upplevelse av sjukdom och ohälsa och att vara beroende av vård vid olika tillstånd/sjukdomar och behandlingar
 • reflektera över bemötande och interaktion med patienter och närstående samt det egna professionella förhållningssättet i specifika situationer
 • reflektera kring begreppen säker vård, personcentrerad vård, evidens och informatik i relation till omvårdnadens metoder och procedurer samt vetenskaplig litteratur och relevanta lagar och författningar
 • identifiera samt reflektera över sitt eget behov av kompetensutveckling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1, samt genomgångna kurser i termin 2 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum (KTC). VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Obligatoriska moment i kursen är teamträning, klinisk färdighetsträning samt YHiO. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Utöver VFU-perioden ingår för distansstudenter 1-2 sammankomster om 3-5 dagar på studieorten.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursen examineras individuellt med examinerande seminarium (G-U), webbaserad tentamen (G-U), skriftlig inlämningsuppgift (VG-U), skriftlig salstentamen (VG-U), hemtentamen (VG-U), S-HLR till barn (G-U) samt analys av inspelat hälsosamtal (G-U). Studentens prestationer bedöms utifrån fastställda kriterier. Under VFU bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (G-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga delar samt deltagande vid obligatoriska moment. För betyget VG på hel kurs krävs, utöver kriterier för godkänt, väl godkänt betyg i två av tre möjliga.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-44-05632-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande epidemiologi
  Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-05380-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/7/9789144053806_swe.pdf

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnad & medicin
  Ekwall Anna, Jansson Anna M.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 639 s. :
  ISBN: 9789144076645
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsan i Sverige 2016 : årlig rapportering
  Solna : Folkhälsomyndigheten : 2016 : 75 s. :
  Fritt tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se
  ISBN: 9789176036327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningar tillgängliga
  Socialstyrelsen :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Modell för omvårdnad
  Inst för omvårdnad :
  http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
  Obligatorisk

  Omvårdnad & kirurgi
  Kumlien Christine, Rystedt Jenny
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 534 s. :
  ISBN: 978-91-44-08886-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rikshandboken i barnhälsovård
  Rikshandboken i barnhälsovård :
  http://www.rikshandboken-bhv.se/
  Obligatorisk

  S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
  ISBN: 9788282761406
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
  ISBN: 9789127142374
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
  ISBN: 9789147112852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges kommuner och landsting
  Sveriges kommuner och landsting :
  https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
  ISBN: 9789144083285
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  2., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 413 s. :
  ISBN: 9789144095844
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 31

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-44-05632-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande epidemiologi
  Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-05380-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/7/9789144053806_swe.pdf

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnad & medicin
  Ekwall Anna, Jansson Anna M.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 639 s. :
  ISBN: 9789144076645
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsan i Sverige 2016 : årlig rapportering
  Solna : Folkhälsomyndigheten : 2016 : 75 s. :
  Fritt tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se
  ISBN: 9789176036327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningar tillgängliga
  Socialstyrelsen :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Modell för omvårdnad
  Inst för omvårdnad :
  http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
  Obligatorisk

  Omvårdnad & kirurgi
  Kumlien Christine, Rystedt Jenny
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 534 s. :
  ISBN: 978-91-44-08886-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rikshandboken i barnhälsovård
  Rikshandboken i barnhälsovård :
  http://www.rikshandboken-bhv.se/
  Obligatorisk

  S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
  ISBN: 9788282761406
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
  ISBN: 9789127142374
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
  ISBN: 9789147112852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges kommuner och landsting
  Sveriges kommuner och landsting :
  https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
  ISBN: 9789144083285
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  2., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 413 s. :
  ISBN: 9789144095844
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 311 s. :
  ISBN: 978-91-44-05632-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande epidemiologi
  Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 292 s. :
  ISBN: 978-91-44-05380-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/7/9789144053806_swe.pdf

  Folkhälsan i Sverige 2016 : årlig rapportering
  Solna : Folkhälsomyndigheten : 2016 : 75 s. :
  Fritt tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se
  ISBN: 9789176036327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Författningar tillgängliga
  Socialstyrelsen :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modell för omvårdnad
  Inst för omvårdnad :
  http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
  Obligatorisk

  Omvårdnad & kirurgi
  Kumlien Christine, Rystedt Jenny
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 534 s. :
  ISBN: 978-91-44-08886-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnad & medicin
  Ekwall Anna, Jansson Anna M.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 639 s. :
  ISBN: 9789144076645
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
  ISBN: 9789144083544
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
  ISBN: 9789144083551
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rikshandboken i barnhälsovård
  Rikshandboken i barnhälsovård :
  http://www.rikshandboken-bhv.se/
  Obligatorisk

  S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
  ISBN: 9788282761406
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
  Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
  ISBN: 9789127142374
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
  Simonsen Terje, Hasselström Jan
  4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
  ISBN: 9789127142381
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
  ISBN: 9789147112852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sveriges kommuner och landsting
  Sveriges kommuner och landsting :
  https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  2., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 413 s. :
  ISBN: 9789144095844
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
  ISBN: 9789144083285
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album