Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pre- och intraoperativ omvårdnad, 6 hp

Engelskt namn: Pre- and Intraoperative Care

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM357

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

I kursen studeras pre- och intraoperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående. Studier av etik och intersektionalitet, vårdorganisation, säkerhetskontroller, positionering, infektionsprevention, profession, team och teamarbete, arbetsmiljö samt vårdmiljö ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera och beskriva vårdens organisation, vård- och arbetsmiljö, profession och teamarbete utifrån vetenskaplig grund och med en helhetssyn på människan
Färdighet och förmåga
  • utifrån vetenskaplig grund identifiera, bedöma, analysera, åtgärda och utvärdera omvårdnad som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter samt redovisa vårdåtgärder avseende infektionsprevention
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • utifrån ett intersektionellt och etiskt förhållningsätt analysera och beskriva patienters, närståendes och professionellas perspektiv på hälsa, ohälsa hos personer med akut sjukdom eller skada

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Auskultation på operationsavdelning, seminarium och kliniska övningar är obligatoriska utbildningsmoment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell webbaserad tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och Objective Structured Clinical Examinations (OSCE). 

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM357 överlappar helt med innehållet i 3OM332
-Kursen 3OM357 ersätter kursen 3OM332

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Stockholm : Socialstyrelsen : 2006 : 461 s. :
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-E49292A2BC60/5483/200612312.pdf
ISBN: 91-85482-14-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
3:e upplagan : Samfundslitteratur och Liber AB, 2014 - 346 s. ISBN: 978-91-47-11151-0 :
Obligatorisk

Hovind Inger Liv
Anestesiologisk omvårdnad
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 602 s. :
ISBN: 978-91-44-07659-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ----------- För studenter inom inriktning mot anestesisjukvård.

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ----------- För studenter inom inriktning mot operationssjukvård.

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.