Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing Care Focused on Aging Well

Denna kursplan gäller: 2019-07-29 och tillsvidare

Kurskod: 3OM383

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-03-28

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, innebörden av begreppen gerontologi och geriatrik, faktorer relaterade till ett gott åldrande samt centrala frågeställningar relaterade till åldrande. Åldrandet belyses ur olika vetenskapliga perspektiv, såsom omvårdnad, biopsykosocialt och intersektionellt perspektiv. Kursen tar även upp specialistsjuksköterskans funktion inom vård och omsorg av äldre, fördjupar hur det är att åldras i ett livsloppsperspektiv samt betydelsen av prevention och hälsopromotion för ett gott åldrande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva olika teorier och olika perspektiv för ett gott åldrande

Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelse
  • relatera livsberättelser till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation
  • självständigt bedöma behov och prevention, planera in åtgärder och/eller omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskaplig evidens och utvärdera dessa för att stödja äldre i deras åldrande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att analysera samt bedöma olika perspektiv på åldrandet som kan påverka utformning av omvårdnad för äldre

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätburen. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, inspelade föreläsningar, arbete i studiegrupp, inlägg i chattforum, skriftliga individuella inlämningsuppgifter och seminarier. Ett pedagogiskt stöd för studenternas lärande är riktade lärandeaktiviteter med ökande svårighetgrad mot kursen mål. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Inlägg i chattforum och seminarier är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftliga individuella inlämningsuppgifter med tillhörande seminarier. FSR 1-3 genom skriftlig individuell inlämningsuppgift och 4-5 examineras genom skriftlig individuell inlämningsuppgift med tillhörande seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM383 överlappar helt med innehållet i 3OM248
-Kursen 3OM383 ersätter kursen 3OM248

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 31

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Contemporary Perspectives on Ageism
Ayalon Liat., Tesch-Römer Clemens.
Cham : Springer International Publishing : 2018 : XXX, 564 p. 10 illus. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319738208
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mauk Kristen L.
Gerontological nursing : competencies for care
Fourth edition. : 2018 : xliii, 1009 pages :
Connect to this resource online
ISBN: 9781284104479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Niklasson Johan
Morale in very old people : with focus on stroke, depression and survival
Umeå : Department of community medicine and rehabilitation, Umeå university : 2015 : 129 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-111123
ISBN: 9789176013502
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Viglund Kerstin
Inner strength among old people : a resource for experience of health, despite disease and adversities
Umeå : Umeå universitet : 2013 : viii, 60 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82719
ISBN: 9789174597523
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album