"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Radiografi V, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiography V

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM399

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-02-25

Innehåll

Kursen behandlar fysikaliska- och tekniska principer för den utrustning som används vid nuklearmedicin och strålterapi, strålningsfysik och strålskydd samt omvårdnad och sjukdomslära inom området. Vidare behandlas produktion av radiofarmaka och upptagningsmekanismer vid både diagnostik och terapi. Kvalitetssäkring, AI, hållbar utveckling samt lagar och andra författningar inom området ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för uppbyggnad, teknik, funktion samt olika parametrars påverkan på bildkvalité gällande Gammakameran
  • översiktligt beskriva teknik och fysik vid positronemissionstomografi (PET), PET-CT och Single Photon Emission Tomography (SPECT)
  • visa fördjupade kunskaper om epidemiologi och etiologi samt symtom och sjukdomsförlopp vid de vanligaste sjukdomarna inom nuklearmedicinområdet
  • redogöra för produktion och administrering av radiofarmaka samt upptagsmekanismer vid olika typer av diagnostik och terapi inom nuklearmedicin
  • beskriva strålbehandlingsapparatens funktion och dess säkerhetssystem
  • beskriva lämpliga omvårdnadsåtgärder vid nuklearmedicinsk undersökning och behandling
  • redogöra och visa förståelse för patient- och personalstrålskydd samt strålskyddsföreskrifter i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förklara effekter och ta ställning till hur artificiell intellegens (AI) och hållbar utveckling påverkar yrkesrollen

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser termin 1-4 med undantag för moment MRT i Radiografi IV som ska vara genomgånget.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete och arbete i studiegrupper. Ett radiografiskt perspektiv inkluderas inom samtliga moment. Obligatoriskt moment är metodgenomgång på nuklearmedicin. Undervisning på engelska kan förekomma

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig salstentamen. och en skriftlig uppgift i grupp med individuell bedömning. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriskt moment är fullgjordt.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM399 överlappar med innehållet i 3OM255, förutom specifika sjukdomstillstånd, diganostik och behandlingmetoder med fokus på de vanligaste cancersjukdomarna samt omvårdnad vid biverkningar som kan uppstå vid strålbehandling, som flyttas till 3OM404, Radiografi VII.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Strålbehandling
Degerfält Jan, Moegelin Ing-Marie, Sharp Lena
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 272 s., iv pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-04523-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
ISBN: 9789147099313
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strålskyddsföreskrifter och strålskyddslag
Strålsäkerhetsmyndigheten: senaste uppdateringen :
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Obligatorisk